تاپ ناپ: این کرم ها در واقع لارو و نوزاد یک نوع سوسک شاخدار هستند که از نظر اندازه شاید بتوان لقب بزرگترین لارو را در بین حشرات هم جثه خود به آن داد. این لارو ها در بعضی از قبایل محلی استوایی بعنوان غذایی سرشار از پروتئین مصرف میگردد.هر چند که لارو این حشره بسیار چندش آور است ولی خود سوسک شاخدار یکی از زیباترین گونه ها در بین سوسک ها است. کِرمینه یا لارو به نوزاد کرمی‌شکل حیواناتی که دگردیسی کامل دارند (مانند حشرات و دوزیستان) گفته می‌شود. شکل آن هیچ شباهتی به حشره بالغ نداشته و از نظر دگردیسی تغییرات فیزیولوژیکی و ریخت‌شناختی قابل توجهی را متحمل می‌شود.