ساختار سیاسی ارمنستان
ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان شامل 11 استان، يكی از كشورهای منطقه قفقاز جنوبی است كه از شمال با کشور گرجستان، از شرق با‌ جمهوری آذربايجان، از غرب با تركيه و از جنوب با جمهوری اسلامی ايران و جمهوری خودگردان نخجوان هم مرز است و توسط خشكی محاصره شده است.

نام بومی کشور ارمنستان در زبان ارمنی هایک می باشد که در سده های ميانه با افزودن پسوند فارسی ستان به معنای سرزمين، به هاياستان تغيير يافت.

بر اساس قانون اساسی مصوب پنجم ژوئيه سال 1995 میلادی، رژيم سياسي كشور ارمنستان، جمهوری دموكراتيك و از سه قوه مستقل مجريه، مقننه و قضائيه تشكيل شده است.

نهاد اصلي قانونگذاری در اين كشور مجلس ملی می باشد كه مجموعا شامل 131 كرسی است كه 90 نماينده آن حزبی و 41 نماينده آن انفرادی انتخاب می شوند و وظايف و اختيارات آن به سه بخش قانونگذاری، نظارت و سازماندهی عملكرد و فعاليتهای مجلس تقسيم می شود.

انتخابات پارلمانی جمهوری ارمنستان در مورخ 17 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برای انتخاب 131 نماینده برگزار گردید و نمایندگان احزاب جمهوریخواه، ارمنستان شکوفا، کشور قانونمند، داشناکسوتیون، جریان کنگره ملی ارمنی و میراث وارد پارلمان شدند. همچنین جناب آقای هویک آبراهامیان بعنوان رئیس مجلس ملی انتخاب گردید.

انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان در مورخ 30 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برگزار گردید و جناب آقای سرژ سرکیسیان مجددا برای 5 سال دیگر بعنوان رئیس جمهور ارمنستان انتخاب شدند.منبع:
cisroad.com/countries/Armenia/Political-Structure/lang/Fa