لیست دانشگاه های ازبکستان
ردیف نام دانشگاه آدرس وب سایت
1 National University of Uzbekistan http://www.nuu.uz
2 Tashkent University of Information Technologies http://www.tuit.uz
3 Samarkand Agricultural Institute http://www.samqxi.uz
4 Westminster International University in Tashkent http://www.wiut.uz
5 Kokand State Pedagogical Institute http://www.kspi.uz
6 Tashkent Automobile Road Institute http://www.tayi.uz
7 Tashkent Institute of Irrigation and Melioration http://tiim.uz
8 Andijan Agricultural Institute http://www.andqxi.uz
9 Karakalpak State University http://www.karsu.uz
10 Toshkent Moliya Instituti / Tashkent Financial institute http://www.tfi.uz
11 Tashkent Islamic University http://www.tiu.uz
12 Samarkand State University http://www.samdu.uz
13 International Business School Kelajak Ilmi http://www.ibs.uz
14 Ferghana Polytechnical Institute http://www.farpi.uz
15 Uzbekistan State Conservatory http://www.conservatory.uz
16 Tashkent Pediatric Medicine Institute http://www.tashpmi.uz
17 University of World Economy and Diplomacy http://www.uwed.uz
18 Tashkent State University of Oriental Studies http://tdshi.uz
19 Tashkent Medical Academy http://www.tma.uz
20 Tashkent Pharmaceutical Institute http://www.pharmi.uz
21 Plekhanov Russian Academy of Economics Filial in Tashkent http://rea.uz
22 Tashkent State Institute of Law http://www.tsil.uz
23 Moscow State University in Tashkent Branch http://msu.uz
24 Tashkent State Pedagogical University http://www.tdpu.uz
25 Management Development Institute of Singapore in Tashkent http://www.mdis.uz
26 Karschi Engineering Economic Institute http://www.qmii.uz
27 Samarkand Institute of Economics and Service http://www.sies.uz
28 Tashkent Institute of Textile and Light Industry http://www.titli.uz
29 Andijan State Medical Institute http://www.andmi.uz
30 Nukus State Pedagogical Insititute http://www.ndpi.uz
31 Samarkand State Institute of Foreign Languages http://samdchti.uz
32 Fergana State University http://www.fdu.uz
33 Andijon Engineering and Economical Institute http://andmii.uz
34 Guliston State University http://www.guldu.uz
35 Bukhara State Medical Institute http://buxdti.uz
36 Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute http://www.samgasi.uz
37 Uzbekistan State University of World Languages http://www.uzswlu.uz
38 Banking and Finance Academy of Uzbekistan http://www.bfa.uz
39 Tashkent State Technical University http://www.tdtu.uz
40 State Conservatory of Uzbekistan http://www.konservatoriya.uz
41 Tashkent State Institute of Oriental Studies http://www.tashgiv.uz
42 Qarshi Davlat Universiteti http://www.kasu.uz
43 Toshkent Irrigatsiya va Melioratsiya Institutining Buxoro filial http://www.tiimbf.uz
44 Davlat Soliq Qo'Mitasi Soliq Akademiyasi http://www.akademiya.uz
45 Namangan State University http://namdu.uz
46 Jizzax State Pedagogika Instituti http://www.jspi.uz
47 Namangan Engineering Pedagogical Institute http://www.nammpi.uz
48 Samarkand State Medical Institute http://www.sammi.uz
49 Toshkent Arxitektura-qurilish Instituti http://www.taqi.uz
50 Termiz State University http://terdu.uz
51 National Institute of Arts and Design Kamoliddi Bezhod http://mrdi.uz
52 Karshi State University http://qardu.uzpak.uz
53 Navoi State Pedagogical Institute http://www.nspi.uz
54 Jizzakh Politechnical Institute http://www.djizpi.uz
55 Bukhara State University http://bukharasu.zn.uz
56 Andijon Davlat Tibbiyot Instituti http://www.adti.uz
57 Andijan State University http://www.adu.uz
58 Namangan Engineering Economic Institute http://www.namiei.uzpak.uz
59 Tashkent Chemical Technological Institute http://www.tkti.uz
60 (3) Tashkent University of Information Technologies Samarkand Branch http://www.samtuit.uz
61 (3) Tashkent University of Information Technologies Nukus Branch http://tatunf.uz
62 State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan http://www.dsmi.uz
63 Namangan Muhandislik-texnologiya Instituti http://www.nammti.uz
64 Navoiy State Mining Institute http://www.navsmi.narod.ru
65 Tashkent State Economic University http://tdiu.zn.uz

منبع:: cisroad.com/countries/Uzbekistan/University/lang/Fa