برنامه بدنسازي مخصوص ساق پا
برنامه بدنسازي مخصوص ساق پا بايد حتمأ از فيبرهاي تند انقباض و كند انقباض تشكيل شده باشد. چون با اين روش تمرين ساق پا مي توانيد حجم خيلي خوبي در ساق پا ايجاد كنيد.
در برنامه بدنسازي خود حتمأ تغييراتي ايجاد كنيد و برنامه خود را با سيستم هاي سوزشي براي عضله ساق پا تركيب كنيد تا بتوانيد به سرعت حجم خوبي را در عضلات ساق پاي خود ايجاد كنيد. شايعه اي كه در بين بدنسازان جود دارد اين است كه عضلات ساق پا به راحتي با تمرينات جواب نمي دهد و عضلات ساق پا به سختي رشد مي كنند. در صورتي كه اين شايعه اي بيش نيست و اگر برنامه بدنسازي اصولي طراحي شده باشد و از سيستم هاي سوزشي و شدتي در برنامه بدنسازي استفاده شده باشد مطمئنأ عضلات ساق پا هم مي تواند با هر تمريني به خوبي مانند ديگر عضلات رشد كند. سعي كنيد براي تمرين ساق از دستگاه هاي بدنسازي به جاي دمبل يا وزنه استفاده كنيد. چون دستگاه هاي بدنسازي مي تواند به خوبي عضلات ساق پا را در تمامي زوايا تمرين بدهد. البته نبايد فراموش كنيد كه افرادي كه به تازگي مشغول تمرينات بدنسازي شده اند بايد برنامه بدنسازي آنها به گونه اي طراحي شود كه بدون سوزش بتوانند عضلات ساق پا را تمرين بدهند. اما اگر شما جز ورزشكاران سطح متوسط و يا حرفه اي هستيد حتمأ به تمرينات سوزشي و يا شدتي نياز خواهيد داشت. و با يك برنامه بدنسازي اصولي مي توانيد به خوبي اين عضله را تمرين بدهيد. وقتي كه قصد تمرين اين عضله را داريد بايد از هر دستگاهي كه استفاده مي كنيد مي توانيد با جابجا كردن فاصله بين پاها عضله ساق را در زواياي مختلف به خوبي تمرين بدهيد. با اين روش مي توانيد عضلات ساق توسعه يافته اي داشته باشيد. اگر قبلأ به عضلات ساق پاي خود اهميت نداده ايد از امروز مي توانيد در برنامه بدنسازي خود تغييرات اساسي ايجاد كنيد تا بتوانيد خيلي زود رشد خوبي را در عضلات خود ايجاد كنيد.
بهترين سيستم ها براي تمرين عضله ساق: سوپرست - تري ست – سيستم پيش خستگي مي باشد كه مي توانيد به برنامه بدنسازي خود اضافه كنيد.