هر گاه بخواهيد حساب کنيد که آيا آقاي (... ) زاده (...) با خانوم (...) زاده (...) مي توانند ازدواج کنند يا نه؟

آيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست يا نه؟

و در آينده تا آخر با هم زندگي ميکنند يا نه ؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبير در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید.. سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید.....

اگر باقیانده اعداد 1 یا 3 یا 5 شود:

اين دو به هم مي رسند و ستاره آنها جفت مي باشد وتا آخر با هم زندگي مي کنند.

اگر باقیمانده اعداد 2 یا 4 شود:

اين دو نفر به هم نمي رسند وستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند.


اگر باقیمانده عدد 0 شود:
نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون 0 دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر میبرن
حروف ابجد کبیر

الف: 1ــــــــــــ ک: 20 ــــــــــــــ ر: 200

ب: 2 ـــــــــــــــ ل: 30 ـــــــــــــ ش: 300

ج: 3 ـــــــــــــــ م: 40ـــــــــــــــ ت: 400

د: 4ـــــــــــــــ ن: 50 ـــــــــــــــ ث: 500

ه: 5 ــــــــــــــ س: 60 ـــــــــــــ خ: 600

و: 6 ـــــــــــــــ ع: 70 ــــــــــــــ ذ: 700

ز: 7 ـــــــــــــــ ف: 80 ـــــــــــــ ض: 800

ح: 8 ــــــــــــــ ص: 90 ــــــــــــ ظ: 900

ط: 9 ــــــــــــــ ق: 100 ـــــــــــ غ: 1000

ی: 10ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = 40) + (ح = 8) + (م = 40) + (د = 4)] = 92

زاده [مريم] : [(م = 40) + (ر = 200) + (ی = 10) + (م = 40)] = 290

با خانوم [فاطمه] : [(ف = 80) + (ا = 1) + (ط = 9) + (م = 40) + (ه = 5)] = 135

زاده [بتول] : [(ب = 2) + (ت = 400) + (و = 6) + (ل = 30)] = 438

مجموع 4 اسم بالا برابر است با : 955

باقیمانده تقسیم 955 بر 5 برابر میشود با 5 که نشان میدهد. كه بايد دوباره بر 5 تقسيم كرد كه حاصل صفر ميشود:


این حساب ابجد كبیر بود كه برایتان نوشتیم ولی در پایان می نویسیم هر كاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. و یقینا بدانید هر كاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد .