چگونه می توان شرکت ثبت کرد ؟
یکی از راه های فعالیت اقتصادی در جوامع مختلفثبت شرکت است
شرکت پس از جمع شدن چندین شریک یا سهامدار یاموسس که تمامی ان ها هدف های مشترکی دارند ان هم برای رسیدن به اهداف خود تشکیل میشود
و اینکه این ( شرکا یا سهامدار ) هر شرکتی میتواند ( شخصیت های حقیقی و حقوقی ) باشند.
هر شرکت دارای یک هدف می باشد که توسط شرکا یاموسسین تعیین می گردد و مابین یکدیگر یک قرار دادی امضاء می شود که این نوع قرارداد چهار چوبی از اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل می گردد
در قانون تجارت ایران . وجود هفت نوع شرکت بهرسمیت شناخته شده است که افراد با توجه بههدفشان از تشکیل شرکت میزان و روش تقسیم سود و مسئولیت های که در هر یک از اینشرکت ها. متوجه شرکا می باشد تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می گیرند.امااز ان جای که در حال حاضر دو نوع از این هفت نوع شرکت بیش از انواع دیگرپاسخگوی نیاز های شرکا می باشند و بیش از 90% در صد شرکت های که در ایران ثبت میشوند از این دو نوع می باشند ( شرکت سهامی خاص – و شرکت با مسئولیت محدود است )
هفت نوع شرکت عبارتند از » 1- شرکت سهامی (خاصیا عام ) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت سهامی مختلط 4- شرکت سهامی غیر مختلط5- شرکت نسبی 6- شرکت تضامنی 7- شرکت تعاونی
ثبت شرکت و اخذ ایزو :
زمانی که یک شرکت ثبت می شود و شروع به کسب وکار می کند به طور معمول برای بدست اوردن ایزو و چند استاندارد دیگر تلاش می کند که یکی از معروفترین این ها کسب ایزو9001 می باشد
مشتریانبا شرکت های که گواهی نامه ایزو دارند معامله می کنند و شرکت ها می توانند روی ایناستاندارد تبلیغات کنند و زمان رسیدن به این ایزو را به مشتریان اعلام کنند
در حقیقت ایزو 9001 یک نوع توسعه .طراحی .تولید.نصب و عرضه خدمات می باشد
شرکتی که گواهی نامه ی ایزو 9001 داشته باشدبیانگر این است که هر محصول یا خدماتی کهشرکت مذکور تولید می نماید از کیفیت بسزای بر خوردار می باشد و در اخر تمامی ایزوها به مدت 3 سال دارای اعتبار می باشند و در طول یک سال برای ممیزی 1 یا 2 بار بهشرکت مربوطه اقدام می کنند
چگونگی مراحلفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]؟
در درجه ی اول انتخاب نوع شرکت است (شرکت سهامی یا مسئولیت محدود یا شرکتنسبی و.....) سپس مراجه به اداره یفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]و فرم نوع شرکت را تهیه و تکمیل کرده و ذیلتمام اوراق باید توسط همه ی شرکا (موسسین ) امضاء شود سپس هزینه ای بابت تعیین نامشرکت به بانک واریز کرده و چند نام که واژه ی بیگانه نبوده و فاقد سابقه ی ثبتبوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگاسلامی می باشد انتخاب کرده و به واحد ((تعیین نام )) اداره ی مذکور معرفی وموافقت ان واحد را درباره ی نام تعیین شده اخذ کرده سپس همه مدارک به ((قسمت پذیرشمدارک )) اداره ی مزبور تحویل و رسید دریافت نمایید
باید گفت که که امر تعیین نام هم فقط در تهرانانجام می شود و شرکت های که در سایر شهر ها ثبت می شوند نیز جهت تعیین نام باید بهتهران معرفی شوند