چگونگیفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] :
یک شرکت زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفرقصد تشکیل یک شرکت را داشته باشند و تمامی ان ها هدف های مشترکی دارند که برایرسیدن به هدف های خود یک شرکت را تشکیل می دهند اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن چندمراحلی جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود وذر دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها ثبت گردد
هر شرکت دارای یک هدف می باشد که توسط شرکا یاموسسین ان تعیین می گردد و این شرکا ی هر شرکتی متواند شخصیت های حقیقی و حقوقیداشته باشد
حالا مابین این شرکا و موسسین یک قرار دادیامضاء می شود که این قرار داد چهار چوبی از اساسنامه است که دارای مفاد مختلفی میباشد تشکیل می گردد
انواع شرکت از نظر قانون تجارت عبارتند از :
قانون تجارت شرکت های تجاری را به هفت قسمتتقسیم کرده است :
1- شرکت سهامی (خاص و عام ) 2- شرکت با مسئولیتمحدود 3- تضامنی 4- شرکت های مختلط سهامی 5- شرکت نسبی 6- شرکت تعاونی 7 – شرکتهای غیر سهامی
مراحل اداری ثبت شرکت ها :
متقاضیان وقتی که تصمیم به ثبت هریک از انواعشرکت ها را گرفته اند به حسابداری اداره مراجه می کند و مدارک شرکت مورد نظر راخریداری و به ترتیب که در فوق ان اشاره شده ان را کامل کند و تمامی مدارک را درداخل یک پوشه پانچ می کند و متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعییننام رادریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور شرکت تجاری ثبتی اختصاصدارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید (موسسات و شرکت های تعاونی فاقدفیش تعیین نام می باشند )
تعریفی از یکی شرکت ها : ( ثبت شرکت با مسئولیتمحدود )
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چندنفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام ویا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت می باشد
مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت با مسئولیتمحدودی :
1- دو نسخه تقاضانامه 2- دو نسخه صورت شرکتنامه 3-دو نسخه اساسنامه 4- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره 5- اعلام میزانسرمایه شرکت
تذکر ها :
1- اظهار نامه های ثبت شرکت از اوراق بهادار بودهکه باید از اداره ثبت شرکت تهیه شود .برای دریافت اظهار نامه ی مزبور بایدتقاضانامه ای دایر بر قصد تاسیس شرکت تنظیم شود
2- مرجع ثبت شرکت ها در تهران (( اداره ی ثبتشرکت ها و مالکیت صنعتی )) که از اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد
3- در خارج از تهران ((اداره ی ثبت اسناد واملاک )) مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد و جود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجه مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است .