محتوای از ثبت شرکت :
هر گروهی که بخواهند یک کار تجاری را به صورتمشترک انجام دهند ابتدا باید یک شرکت را با اعلام سهام و وظایف و سمت ها به ثبتبرسانند .
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود ومنفعت می توانند تواناییهای خود را اعم از سرمایه- تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگرقرار دهند که مجموع این تواناییها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقدقردادی مابین این افرادصورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکت ها (1- شرکت سهامی خاص و عام 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکتسهامی مختلط 4- شرکت سهامی غیر مختلط 5- شرکت نسبی 6- شرکت تضامنی 7- شرکت تعاونی) چهارچوب و تعریف خاص از ارتباطات مابین شرکا و سهامداران و همچنین ما بین شرکا واشخاص ثالث (خارج از شرکت ) را بیان می کند
در کل : شرکت عبارتند از اجتماع حقوق مالکین درشی واحد به طور اشاعه
تعریف کوچکی از یکی از شرکت ها :
شرکت سهامی :
شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمیسهام ان ها است
شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل شده است و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهامتقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت می باشد
مراحل اداری ثبت شرکت :
متقاضیان وقتی که تصمیم به هر یک از انواع شرکتها را گرفته ان به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداریو به ترتیب که در فوق ان اشاره شده ان را کامل کند و تمامی مدارک را در داخل یکپوشه پانچ می کند و متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام رادر یافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور شرکت تجاری ثبتی اختصاص دارد وفیش تعیین نام را پرداخت می نماید (موسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین ناممی باشند )
تذکر ها :
1- اظهار نامه های ثبت شرکت از اوراق بهاداربوده که باید از اداره ثبت شرکت تهیه شود برای دریافت اظهارنامه ی مزبور بایدتقاضانامه ای دایر بر قصد تاسیس شرکت تنظیم شود
2- مرجع ثبت شرکت ها در تهران ((اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی )) که از اداره ثبت اسناد و املاک است می باشد
3- در خارج از تهران (( اداره ی ثبت اسناد واملاک )) مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجه مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است .
اقدامات های لازم قبل از فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] :
1- پیدا کردن شریک 2- انتخاب نام شرکت 3- مشخصکردن موضوع فعالیت شرکت
4- از همه مهمتر مشخص کردن میزان سرمایه شرکت
5- مشخص کردن سهام شرکا