ثبت شرکت ها چیست و چرا شرکت ثبت می کنیم:
تعریفی از شرکت که می توان ارائه کرد این است کهیک شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس می باشد که دارای هدف مشترکو یکسان برای رسیدن به یک هدف مشخص تشکیل می شود گفته می شود .
شرکا یا سهامدارن هر شرکت می توانند شخصیت هایحقیقی و حقوقی باشند .
و اینکهفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] فرایندی است که در طی ان اشخاص حقیقی و یاحقوقی قراردادی را مابین خود امضاء می کنند که این قرارداد در برگیرنده ی قواعدیبرای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث ( خارج از شرکت ) است .وهمچنین این قرارداد ها
چهار چوبی از اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل می گردد و ایناساسنامه شرکت ها موارد های نظیر نام شرکت / اهداف و موضوع شرکت/ تعداد سهام شرکتو نوع ان ها / مدت زمان و.... همه این ها جز مهمترین اقسام اساسنامه می باشند.
این شرکت ها بر حسب فعالیت خود مابین شرکا وسهامداران انواعی دارند که قانون تجارت این شرکت ها را بر 7 نوع مشخص کرده
این شرکت ها عبارتند از :
1- شرکت سهامی ( خاص و عام ) 2- ثبت شرکت بامسئولیت محدود
3-شرکت مختلط سهامی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت نسبی
6- شرکت تضامنی 7 شرکت تعاونی
تعریف یکی از شرکت ها به زبان ساده :
شرکت با مسئولیت محدود : این شرکت به شرکتی گفته می شود که با حداقل 2 یابیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر کدام از شرکا فقط به اندازهسرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند ( بدون اینکه سرمایه بهسهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد )
نکته ایدر ثبت این شرکت قابل اهمیت است در اسم این شرکت باید کلمات با مسئولیت محدود قیدشود در ضمن اسم شرکت نباید اسم یکی از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکتذکر شده باشد و در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت
حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکمیلیون ریال است
ثبت شرکت در ایران :
اکثرشرکت ها در ایران سهامی خاص می باشند برایثبت ان باید حداقل سه نفروجود داشته باشد از انجا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای انبسیار مهم است.
و یاثبت شرکت و سهامدار شدن هر عضو مالکیتی ایجاد شده که در صورت بروز اختلاف خیلیمشکل سهامداران را از شرکت خارج میکند لزا باید سعی شود در مرحله ی اول شرکت باشناخت کامل از همدیگر و یا به صورت خوانوادگی تشکیل شود و تا خودمان بیش از 51 درصد سهام را داشته باشیم
به موازات به یک بانک مراجعه و تقاضای افتتاححساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت بنماییم کپی کارت ملی و شناسنامه همراه باشد وشماره حساب را باید یاداشت کرد
برای ثبت به همراه کلیه مدارک زیر باید به ادارهثبت شرکت ها مراجعه شود و پرونده تحویل گردد :
کپی و کارت ملی موسسین و در هنگام امضای دفتراداره ی ثبت شرکت ها اصل ان لازم است و
اظهارنامه – صورتجلسه – مجمع و هیات مدیره –تاییدیه بانک مبنی بر
واریز وجه و فیش بانکی – کپی تاییدیه نام شرکت
هر شرکت دارای 3 رکن است :
الف) تصمیم گیرنده ------ مجمع
ب) اداره کننده ------- هیات مدیره
ج) کنترل کننده ------ بازرسان اصلی
قبل از اقدام ثبت شرکت باید بدانیم :
شرکت زمانی ثبت می شود که دو شریک وجود داشتهباشد حداقل سرمایه به میزان 10000000 ریال وجود داشته باشد
در هنگام ثبت یک سهم شاید ناچیز به حساب اید ولیدر اینده نزدیک همان یک سهم ممک است ارزشی بسیار در میزان سود شرکا و یا در تصمیمگیریهای شرکت خواهد داشته باشد
بهتر است از ابتدا یعنی زمانی که تصمیم می گیریمشرکتی را ثبت و راه اندازی نماییم حتما از مشاورین متخصص این رشته بهره گیریم تابا مشاورت با ان ها در گیر مسائلی از قبیل موارد یاد شده و یا مالیات و یا دعویحقوقی اتی و .... نگردیم