مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه :
با اشاره به اینکه یکی از راه های فعالیتاقتصادی ان هم در جوامع مختلففقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] است
و اینکه یک شرکت پس از جمع شدن چندین شریک یاسهامدار یا یک موسسه که تمامی ان ها هدف های مشترکی دارند و ان هم برای رسیدن بهاهداف خود است تشکیل می شود و این شرکا یا سهامداران هر شرکت می تواند شخصیت هایحقیقی یا حقوقی باشند.
همان طور که گفته شد هر شرکتی دارای یک هدف میباشد که توسط شرکا یا موسسین و سهامدار ها تشکیل می شود و مابین یکدیگر یک قراردادی را امضا می کنند که این قرار داد چهار چوبی از اساسنامه است که دارای مفادمختلفی می باشد تشکیل می گردد.
قوانین ثبت شرکت :
ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون هاالزامی بوده و تابع جمیع مقررات قانون تمامی ثبت شرکت ها است
لازم به ذکر است که اسناد و نوشتجاتی که برای بهثبت رسانیدن یک شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه اعلام خواهد شد .
اگر این دو قانون رعایت نشود بطلان عملیات شرکتاعلام می شود و هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی کهبا ان ها معامله کرده اند عذر قرار دهند و وقتی که شرکتی در چندین حوزه شعبه داشتهباشد مقررات قانون تمام ثبت شرکت ها و قسمتی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در هر حوزه جداگانه انجام می گردد.
(هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و ..... به طور خطی یا چاپی از طرفشرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شوند سرمایه شرکتصریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه ای که پرداخته نشده و فقط قسمتی که پرداختهشده نیز باید صریحا معین شود شرکت مختلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریالمحکوم خواهد شد.
نکته : شرکت های خارجی که به وسیله ی شعبه یا نمایندهدر ایران مشغول به تجارت هستند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریاتخود در ایران مشمول مقررات قانون بالا خواهند بود )
مقررات مختلف دیگر :
مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکایا وارث ان ها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکا یا وارث ان ها رامسئول قرار داد) پنج سال است . مبدا مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کنارهگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلانشده باشد
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبهشده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکارحق مطالبه پیدا کرده
نکته : دعوائی که سنخا تابع مرور زمان کوتاه تری بودهیا به موجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای ان معین شده از مقررات این مادهمستثنی است
رویه ی عملی شدن ثبت شرکت ها :
در اداره ی ثبت شرکت ها فرم های اسناد موجود استمی توان این فرم های نمونه را از اداره ثبت شرکت ها تکمیل کرد و ذیل تمام اوراقباید توسط همه ی شرکا ( موسیسن ) امضاء شود سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت بهبانک واریز کرده و چند نام که واژه ی بیگانه نبوده و فاقد سابقه ی ثبت بوده ودارای معنااست و با فرهنگ اسلامی مطابقت دارد انتخاب کرده و به (( واحد تعیین نام)) اداره ی ثبت شرکت معرفی و موافقت ان واحد را در باره ی نام تعیین شده اخذ کردهو سپس همه ی مدارک به (( قسمت پذیرش مدارک )) اداره ی مربوط تحویل و رسید دریافتمی شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می شود .
تعیین نام هم فقط در تهران انجام می شود
و شرکت های که در سایر شهر ها به ثبت می شوندجهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند