به گزارش خبرگزاري فارس،‌ متن اين منشور به شرح زير است:
ماده 1 تعاريف:
مقدمه: توپ، تور، دروازه، لباس ورزشي و تمام چيزهائي كه در يك بازي فوتبال به كار مي روند و نيز حركات، مقررات و اصطلاحات خاص اين بازي عنصر فرهنگي به شمار ميروند. بازي فوتبال يك مجموعه فرهنگي است كه از مجموع اين عناصر ساخته شده و حفظ اين مجموعه نيز بخشي از يك نظام روابط اجتماعي سازمان يافته و بزرگتري است كه آن را به نام نهاد تفريحي و ... فوتبال مي شناسيم.
هدف:
اعتلا، عمق و گسترش دادن معرفت و استوار كردن ارزشهاي انساني و اسلامي در انديشه، عمل و تقويت فضائل اخلاقي و برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و گروهي و اجتماعي و فرهنگ سازي و توليد فرهنگي و ارائه فرهنگ ايراني و اسلامي با اهتمام جدي به منش و روش ايرانيان و بهره گيري از آن، سالم سازي فضاسازي فرهنگي محيطي با اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر، تقويت وحدت هويت ملي جوانان مناسب با آرمانهاي ايران اسلامي با توجه به مقتضيات دوره جواني ضمن بهره وري از توانائيهاي آنان، عمق بخشيدن به روحيه برادري و اخوت و تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن ملت از همدلي، توانايي و تقويت امنيت و اقتدار ملي و كمك به توسعه نظم و امنيت عمومي در ورزشگاهها و بالتبع خارج از آن از اهداف فراگير و قابل توسعه در وظايف اهالي فوتبال و متوليان اين ورزش مهم و فراگير و مورد علاقه اقشار ميليوني جوانان كشور بوده كه بايد زمينه بسط و گسترش فوتبال ايراني به عنوان بستر مناسب رشد و ارتقاء فرهنگ عمومي و اخلاقي رفتاري را به وجود آورند.
موضوع:
ماده 2: اين آئيننامه به عنوان منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران ناميده ميشود.
هدف:
هدف از اين آئيننامه اتفاق نظر در تعريف فرهنگ و ايجاد زمينه لازم براي بسط و گسترش فرهنگ غني اسلامي ايراني در ورزش پرطرفدار فوتبال با همكاري و تعامل اهالي فوتبال خواهد بود.
ماده 3 شمول:
تمامي كساني كه در حوزه فوتبال نقشي را به عهده دارند مشمول اين آئيننامه خواهند بود.
ماده 4 مستندات:
اين آئيننامه براساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(فصل بند ) و ماده56 اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران منطبق با فرهنگ غني اخلاقي و رفتاري اسلامي ايران و با رعايت و انطباق با اصول و مواد مطروحه مندرج درآئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، تهيه، تدوين، طرح، تصويب و جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ماده 5: حوزه كاربرد افراد حقيقي و حقوقي مشمول:
1- هيئتهاي فوتبال و زير مجموعه
2- باشگاهها
3- مقامات رسمي تيمها
4- تيم اجرايي مسابقه(مقامات رسمي مسابقه)
5- بازيكنان
6- داوران
7- هر فرد و سازماني كه از سوي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ، كميته اجرايي مسابقات، هيئتهاي استاني و محلي براي برگزاري مسابقات جهت انجام مسئوليتي منصوب شده باشند.
8- تماشاگران و هواداران
9- گروه رسانه ها و خبرنگاران مرتبط با محيط هاي فوتبال
ماده 6 حوزه كاربرد- زمان:
اين آئين نامه مربوط به تمام وقايع و حوادثي است كه در طول فصل برگزاري مسابقات در اردوهاي آمادگي، تمرينات، در روز برگزاري مسابقه و در درون استاديوم ورزشي(مكان فني مسابقه) و بيرون از آن (تماشاگران وبازيكنان، مربيان، مديران و گروه سرپرستي) تا زمان تخليه استاديوم و رفتار اخلاقي گروه فوتبال باشگاه در محيط باشگاه، اردو، تمرين و ... ميباشد.
ماده 7-مسئوليت اجرا:
تمام كساني كه در جريان فوتبال موضوعيتي دارند در بسط و گسترش و اجراي مفاد اين منشور مسئوليت حقوقي داشته و در قبال آن موظف ميباشند.
الف/ در فدراسيون با ستادي متشكل از مسئولين(سازمان ليگ، كميته هاي مسابقات، فوتسال، انجمن فوتبال بانوان، فوتبال ساحلي، كميته نظارت، معاونت فرهنگي، كميته امنيتي و حراست) با مسئوليت نايب رئيس دوم فدراسيون موظف به ابلاغ، پيگيري، اجراء و كنترل و نظارت بر اجراي اين منشور را عهده دار ميباشند.
مسئول كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه سازمان ليگ دبير اين ستاد بوده و وظيفه پيگيري مصوبات را عهده دار ميباشد.
ب/ در استانها و مناطق هيئتهاي استاني و محلي نظارت بر حسن اجرا در كميته اي مركب از مسئولين ذيربط(كميته هاي فرهنگي، انضباطي، حراست، دبير هيئت) با مسئوليت رئيس هيئت استان و شهر مراتب طولي اعمال خواهد شد.((دبير كميته پيگيري مسئول بخش فرهنگي هيئت مربوطه خواهد بود))
ج/ در باشگاهها با توجه به وظايف مديران محترم باشگاهها ورزشي كميته اي مركب از مديرعامل محترم باشگاه، مسئول كميته هاي فرهنگي، انضباطي، مدير و سرپرست تيم فوتبال، سرمربي تيم فوتبال رده سني مربوطه پيگيري، اجرا و كنترل نظارت بر اجراي اين منشور را عهده دار ميباشند. مسئول واحد فرهنگي باشگاه مربوطه دبيري كميته فوق را عهده دار ميباشند.
ماده- 8:
وظيفه اصلي هماهنگي در اجراي مفاد اين منشور در باشگاهها متوجه شخص مديرعامل باشگاه و مؤسسه فرهنگي ورزشي بوده و اين مقام متولي اصلي اجراي مفاد اين منشور بوده و تطبيق اخلاق رفتاري گروه فوتبال آن باشگاه مسئوليت مستقيم مديرعامل ميباشد. كميته فرهنگي به عنوان ارگان اجرايي همكار آن مقام محترم خواهد بود. لذا مسئوليت آموزش و توجيه گروه فوتبال آن باشگاه، ايجاد كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه، ايجاد و ساماندهي كانون هواداران، هماهنگي و نظارت بر اجراء و كنترل مفاد منشور از اهم وظايف مديرعامل محترم باشگاه خواهد بود.
1/8: بعد از مديرعامل باشگاه مسئوليت هماهنگي، تطبيق و اجراي آئين نامه رفتاري و اخلاقي به عهده سرپرست تيم فوتبال باشگاه بوده و مسئوليت ناشي از عدم پيگيري متوجه سرپرست تيم خواهد بود( توجيه بازيكنان و مربيان، امضا منشور و تحويل آن به مقامات ذيصلاح و هماهنگي اجراي دقيق مفاد منشور از اهم وظايف سرپرست محترم خواهد بود)
2/8: سرپرست معرفي شده در هرفصل مسابقات ليگ به عنوان مدير نيمكت مسئول مستقيم تيم فوتبال در استاديوم شناخته شده و مسئوليت اجراي آئين نامه را در مورد مربيان، بازيكنان اصلي و ذخيره و مقامات رسمي تيم در استاديوم به عهده خواهد داشت.
ماده 9:
گروه مربيان به عنوان تأثيرگذارترين گروه در ايجاد زمينه لازم براي اجراي منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال شناخته شده و مدنظر و مسوليتهاي ذيل متوجه آنان ميباشد:
9/1: ايجاد زمينه لازم و مناسب جهت توجيه بازيكنان نسبت به مفاد منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال
9/2: همكاري در اجرا و رعايت مفاد منشور با مبادي ذيربط(مديران باشگاه، تيم اجرايي مسابقه، هيئتهاي فوتبال، سازمان ليگ و فدراسيون)
9/3: تشويق بازيكنان برتر اخلاقي و ايجاد زمينه رشد و ارتقاء فني و تعامل رفتاري
9/4: تذكر و توجيه، برخورد ارشادي با بازيكناني كه نسبت به اجراي مفاد منشور تعامل لازم را ندارند.( در صورت لزوم تنبيه آنان)
9/5: همكاري با مقامات رسمي تيم(مدير و سرپرست، پزشك، تداركات، مربي و مسئول فرهنگي و كانون هواداران باشگاه) در بسط و گسترش منشور اخلاقي و ايجاد زمينه لازم براي تعامل و همكاري متناسب.
9/6: همكاري با تيم اجرايي مسابقه(كميته اجرايي مسابقه، نماينده فدراسيون، ناظرين، داوران، روابط عمومي،بخش رسانه ها در چارچوب وظايف محوله قانوني)
9/7: احترام متقابل نسبت به مقامات رسمي، بازيكنان ساير تيمها و باشگاهها، هواداران خودي و رقيب.
ماده 10:
هرگاه مربي و يا گروه مربيان به بازيكن خاطي تيم خودي در حين مسابقه، قبل و بعد از آن تذكر لازم را نداده و يا نسبت به جنجال و بي احترامي وي به بازيكنان تيم مقابل، داوران، تيم اجرايي مسابقه، هواداران و مقامات رسمي تيم مقابل بي تفاوت بوده به نحوي كه بي توجهي آنان موجبات تجري، تشويق بازيكن مورد نظر را فراهم آورد برابر يكي از بندهاي الف،ب،د،ه،و،ج ماده33 آئين نامه انضباطي برخورد قانوني خواهد شد.
تذكر 1:
رعايت عملي اصول اخلاقي و رفتاري در منشور شامل رفتارهاي گروه مربيان نيز بوده و علاوه بر مراعات در حوزه عملكرد فردي مسئوليت همكاري در كنترل و نظارت منشور در مورد بازيكنان را نيز عهده دار ميباشد.
تذكر 2: عدم رعايت منشور توسط گروه مربيان موجب سلب مسئوليت از گروه مديران و بالعكس نخواهد بود.
ماده 11:
عدم رعايت شئونات اخلاقي و رفتاري توسط گروه مربيان، عدم همكاري در اجراي مفاد منشور، در حوزه عملكرد فردي و بازيكنان تيم به علاوه هرگونه اظهار نظر منفي و نيز ابراز و نشر مطالب خلاف واقع و موهن و اكاذيب در رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي عليه تيم اجرايي مسابقه(مقامات رسمي مسابقه) و تيم داوري، مسئولين و ساير دست اندركاران داراي مجازاتهاي ماده 47 آئين نامه انضباطي خواهد بود و در صورت تكرار وشيوع (حداكثر 4 بار در فصل مسابقات) كارت حضور در مسابقات فرد خاطي ضبط و مجوز مربيگري وي در حوزه فوتبال حداقل به مدت نيم فصل آتي تمديد نشده و صادر نخواهد شد.
ماده 12:
صدور و تمديد كارت مربيگري هر فصل براي مربيان و كارت حضور در مسابقات و ساير مقامات رسمي تيمها بعد از بررسي عملكرد رفتاري و اخلاقي و استعلام از مبادي ذيربط ذيصلاح ممكن خواهد بود. در صورت كسب امتيازات منفي تمديد و صادر نخواهد شد. تذكر:گروه مربيان موظفند ضمن مطالعه دقيق منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران اسلامي نسبت به تكميل مرامنامه اخلاقي و امضاء آن در 3 نسخه اقدام نمايند. (مرامنامه در 3 نسخه امضاء و ضميمه قرارداد فرد به ترتيب در باشگاه، سازمان ليگ و مسابقات و نزد فرد متعهد نگهداري ميشود.
ماده 13:
از آنجائيكه بازيكنان به عنوان افراد حقيقي الگوي رفتاري و فرهنگي جوانان، نوجوانان و بخش وسيعي از جامعه هستند در موارد ذيل براي بازيكنان فوتبال(گروه بازيكنان و تيم حاضر در مسابقات ليگ) رعايت مفاد منشور اخلاقي و رفتاري الزامي ميباشد:
13/1- از شروع قرارداد بازيكن با باشگاه و ثبت آن در فدراسيون و هيئتهاي استانها و محلي رعايت منشور اخلاقي و رفتاري براي بازيكنان الزامي ميباشد.
13/2- هربازيكن نسبت به رعايت منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران اسلامي مسئوليت مستقيم داشته و مسئوليت مقامات رسمي تيمها نافي مسئوليت بازيكن نبوده و نسبت به عملكرد اخلاقي و رفتاري در حوزه فوتبال جوابگو خواهد بود.
13/3- رعايت شئونات اخلاقي و موازين شرعي و عرفي و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومي جامعه ايران اسلامي در چارچوب حقوق شهروندي جزء وظايف بازيكنان و مراعات آن الزامي است.
13/4- كليه بازيكنان موظفند ضمن مطالعه دقيق منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران اسلامي، نسبت به تكميل مرامنامه منشور اقدام نمايند.
تذكر: مرامنامه در 3 نسخه به ترتيب ضميمه قرارداد فرد در باشگاه مربوطه، هيئت استان و محل يا سازمان ليگ(كميته مسابقات) و نزد فرد متعهد(بازيكن) نگهداري ميشود.
ماده 14:
بازيكن موظف است:
14/1- بابازيكن هم باشگاهي، مربيان، سرپرست و مدير تيم، پزشك، تداركات رفتار مناسب و شايسته و احترام انگيز داشته باشد.
14/2- باتيم اجرايي مسابقه- مقامات رسمي مسابقه- ( داوران، ناظر، كميته اجرايي و ساير عوامل دست اندركار رفتار مناسب و شايسته و احترام انگيز داشته باشد.
14/3- بابازيكنان، مربيان، مقامات رسمي، هواداران باشگاه حريف رفتار مناسب و شايسته و احترم انگيز داشته باشد.
14/4- باگروه هواداران خودي و تماشاگران برخورد مناسب، سالم، متناسب و احترام انگيز داشته و از هرگونه بي احترامي و توهين(قولي، رفتاري، حركت دست و پا و...) خودداري نمايد.
14/5- باگروه رسانه ها، خبرنگاران برخورد محترمانه و احترام انگيز همراه با تعامل در چارچوب (آئيننامه مصوب مصاحبه مطبوعاتي و رسانه اي) داشته باشد.
14/6- در محيط بيرون از ورزشگاه (محل تمرين، اردو، مسابقه دوستانه و ...) همه موارد فوق را رعايت نموده و برآن تأكيد داشته باشد.
14/7- بامطالعه دقيق قوانين اجرايي مسابقات، آئين نامه نقل و انتقالات، قوانين داوري، منشور اخلاقي و رفتاري، آئيننامه انضباطي و ضمايم و ساير موارد به خوبي توجيه شده و سطح آگاهي خود را ارتقاء بخشد و در جلسات و مراسمات آموزشي و توجيهي اخلاقي و رفتاري (باشگاه) حضور جدي و مؤثر و مستمر داشته باشند.
14/8- به شئونات اخلاقي و موازين شرعي و عرفي و فرهنگ و اخلاقي عمومي جامعه ملتزم بوده و رعايت آن را از اهم وظايف خود تلقي و عملاً به آن پايبند باشد.
تذكر: در صورت ارتكاب جرايم اخلاقي و رفتاري خارج از حوزه فوتبال و اثبات مجرميت در ارتكاب بزه اخلاقي و صدور رأِي محاكم صالحه بازيكن از حضور در فصل مسابقات منع و كارت حضور در مسابقات وي ضبط خواهد شد و خسارت وارده به باشگاه نيز از وي مسترد خواهد گرديد.
14/9- به مليت، مذهب، نژاد، زبان بازيكنان و مربيان، داوران و سايرين احترام گذاشته و در چارچوب قوانين و اصول فني مسابقه فوتبال منصفانه و بازي جوانمردانه رقابت نمايد.
14/10- از مصرف مواد انرژي زا و ساير موادي كه مغايرت با با مصوبات و قوانين ابلاغي afc- fifa و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران داشته مطلقاً امتناع و در صورت مشاهده تخلف ازسايرين به مقامات ذيصلاح باشگاه مربوطه اطلاع دهد.
14/11- با رعايت فرهنگ اخلاقي جامعه در چارچوب منشور اخلاقي و رفتاري:
الف- نسبت به مدل لباس از پوشيدن لباسهاي جلف، تنگ، بدن نما و مارك دار اجنبي با تبليغات خلاف عرف و اخلاق كه در شأن ورزشكار قهرمان و الگوي برتر نيستند جداً خودداري نمايد.
ب: نسبت به مدل قيافه( موي سر و محاسن) از ارائه مدلهاي آرايشي بيگانه و اجنبي غيرمتناسب با شئونات فرهنگي جامعه كه موجب ترويج و بسط گسترش فرهنگ اجنبي و بيگانه ميشود جداً خودداري نمايد.
ج- همراه داشتن زيور آلات گردنبند، گوشواره، انگشتر، قاب سر(تل و ...) در مسابقات ممنوع ميباشد.
تذكر1: باشگاهها موظفند نسبت به تهيه لباس فرم بازيكنان براي اقامت در هتل، اردو و هنگام مسافرت بارعايت فرهنگ عمومي جامعه ايران اسلامي اقدام نمايند( البسه ورزشي برابر آئيننامه مربوطه و در چارچوب حق رايت باشگاه خواهد بود)
تذكر 2: بازيكنان مجازند مدل قيافه(ايراني متناسب با فرهنگ عمومي و غني جامعه ايران اسلامي) را ارائه نمايند.
تذكر 3: بازيكنان و مربيان خارجي بايد در چارچوب فرهنگ عمومي توجيه شده و از ارائه مدلهاي نامتناسب و نا همگون خودداري نمايند.
تبصره- كسب امتيازي مثبت در مجموعه عملكرد رفتاري و اخلاقي در طول هفته، ماه، نيم فصل، فصل مسابقات مستوجب تشويقات فرد بازيكن براساس ماده73، 74 آئين نامه انضباطي خواهد شد.
تذكر4: كليه مديران باشگاهها متعهد ميشوند مربيان و بازيكنان متخلفي را كه در چارچوب منشور اخلاقي دچار محكوميت شده اند بعد از استعلام از مبادي ذيربط و تأئيد سوابق اخلاقي به كار بگيرند.
گروه تماشاگران:
ماده 15- هرباشگاه موظف است نسبت به تأسيس، ثبت و فعال سازي كانون هواداران باشگاه و تيم در چارچوب آئين نامه مصوب اقدام نمايد.
15/1- كانون هواداران هرباشگاه موظف است نسبت به:
الف- ثبت نام و عضوگيري باتعيين هويت و ثبت مشخصات( نام و آدرس هر فرد و...)
ب- تهيه جزوات آموزشي و توجيهي
ج- برگزاري جلسات آموزشي مبني بر(چگونگي تشويق، استفاده صحيح از ابزارآلات مجاز تشويق در استاديوم(حين مسابقه)، فراگيري شعار و سرودهاي مرتبط با تيم مبتني بر تشويق تيم خودي بدون اهانت به سايرين، احترام به بازيكنان خودي و حريف، مقامات رسمي تيم خودي و حريف و مقامات رسمي مسابقه، نحوه ورود و خروج به استاديوم، نحوه استفاده از امكانات استاديوم، نحوه استقرار در سكوهاي تماشاگران، آموزش كمكهاي اوليه و امداد و نجات، تعامل و همكاري با عوامل انتظامي و تأميني، نحوه استفاده از سرويسهاي ترابري...
د- برگزاري مراسم و اردوهاي تفريحي و آموزشي با تعامل و همكاري فيمابين هوادار و كانون و باشگاه
15/2- كانون هواداران باشگاه و باشگاه در مورد عملكرد رفتاري هواداران در حين برگزاري مسابقه و قبل و بعد از آن در محيط استاديوم و مرتبط با ورزشگاه مسئوليت داشته و در صورت بروز رفتارهاي غيرمناسب رفتاري و اخلاقي برابر ماده 71 فصل يازدهم آئين نامه انضباطي رفتار خواهد شد.
15/3- عملكرد مناسب و شايسته هواداران و كانون هواداران و رعايت منشور اخلاقي و رفتاري مستوجب تشويق كانوان هواداران باشگاه برابر ماده 73 آئين نامه انضباطي گرديده و كميته فرهنگي موظف است مراتب را به سازمان ليگ فدراسيون، باشگاه مربوطه و ساير مبادي ذيربط اعلام و پاداش نقدي نيز به كانون هواداران باشگاه اختصاص داده شود.
15/4- هواداران و تماشاگران در حوزه عملكرد فردي مسئوليت مستقيم داشته و در قبال رفتار و اعمال و گفتار فردي خود مسئول و جوابگو خواهند بود. بنابراين موظفند:
الف- هر هوادار نسبت به رعايت منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران اسلامي مسئوليت مستقيم داشته و مسئوليت مقامات رسمي تيمها نافي مسئوليت هوادار نبوده و نسبت به عملكرد اخلاقي و رفتاري خود در حوزه فوتبال (داخل و خارج از باشگاه و در حين تمرين و مسابقه و قبل و بعد از آن در داخل و خارج ورزشگاه) جوابگو خواهد بود.
ب- با كانون هواداران باشگاه مربوطه همكاري و نسبت به رعايت مقررات ابلاغي باشگاه اهتمام و تعامل جدي داشته باشد.
ج- نسبت به يادگيري و آموزش و توجيه مقررات و قوانين حضور در محل باشگاه، اردو، تمرين، مسابقات دوستانه رسمي و مسابقات سراسري ليگ هاي داخلي و بين المللي اقدام نمايد.
د- مشخصات فردي(ابراز و احراز هويت) خود را برابر فرمهاي درخواستي كانون هواداران برابر مدارك رسمي اعلام نمايد.
15/5- هوادار موظف است نسبت به بازيكن تيم خودي و ساير مقامات رسمي تيم(مديران باشگاه، مدير تيم، سرپرست، پزشك، تداركات، گروه مربيان و ساير عوامل ذيربط) رفتار مناسب و شايسته و احترام انگيز داشته و از هرگونه اظهار نظر، شعار دادن، به كاربردن الفاظ نامناسب و توهين آميز، رفتار نامناسب و ناشايست همراه با توهين، هجوم يا سعي براي ورود به زمين تمرين يا مسابقه و يا رختكن، پرتاب ترقه و مواد آتش زا و ديگر اشياء به داخل زمين، سردادن شعارهاي نژاد پرستانه، ضداخلاقي و مغاير با شئونات اسلامي و اجتماعي خودداري نمايد.
هوادار موظف است نسبت به بازيكنان تيم حريف و ساير مقامات رسمي تيم حريف، مقامات رسمي مسابقه( داور، كمك داوران، داور چهارم، نماينده فدراسيون، نماينده ويژه، نماينده هيئت محلي، گروه پزشكي، ناظر مسابقه، ناظر داوري، مقامات امنيتي و هر شخصي كه مسئوليتي در ارتباط با مسابقه به وي تفويض شده رفتار شايسته و احترام انگيز داشته و از هرگونه رفتار فردي كه موجب بي احترامي به آنان باشد جداً پرهيز و اجتناب نمايد.
15/6- هوادار موظف است ضمن رعايت نظم و انضباط در بدو ورود به محيط عمومي ورزشگاه با عوامل اجرايي مسابقه (كنترل بليط، در ارائه و نشان دادن مجوز ورود به استاديوم (كارت، بليط و ...)) با ساير عوامل انتظامي و تأميني و پليس هواداران و سرگروه‌هاي سكوهاي تماشاگري در نحوه استقرار(محل نشستن و ايستادن) همكاري نموده و از آوردن اشياء ممنوعه و خطر آفرين و پرچم و علامات غير مجاز و ابزار تشويق غيرمجاز به محوطه ورزشگاه خودداري نمايد.
تذكر: كانون هواداران باشگاه موظف است ابزارهاي تشويقي مجاز تهيه و در اختيار هواداران قرار دهد.
15/7- در هنگام تشويق تيم خودي در چارچوب مقررات كانون هواداران رفتار نموده و از اظهار شعارهاي موهن، نژاد پرستانه، قوميت گرائي، خلاف اخلاق اجتماعي و فرهنگ عمومي و ارزشهاي اسلامي جداً اجتناب نموده و از ابراز اين قبيل شعارها و رفتارها توسط ساير تماشاگران نيز جلوگيري نموده و در صورت ابراز به آنان تذكر و در صورت عدم همكاري فرد خاطي را به سرگروه سكوي تماشاگري يا پليس هواداران معرفي نمايد.
15/8- در حفظ امكانات ورزشگاه، صندلي محل استقرار، امكانات بهداشتي، آبخوريها، غرفه هاي عرضه محصولات خوراكي و ... نهايت همكاري را مبذول داشته و از آسيب رساندن به امكانات توسط افراد خاطي در صورت امكان ممانعت به عمل آورد.
15/9- باعنايت به اينكه هر تماشاگر مسئول اعمال و رفتار فردي خود مي‌باشد در صورت آسيب رساندن به افراد يا امكانات و شناسايي شدن(توسط سرگروه‌ها، پليس هواداران، عوامل انتظامي و تأميني، دوربينهاي مدار بسته و ساير امكانات و افراد ...) تأمين خسارت وارده به عهده فرد خاطي بوده و حسب مورد فرد متخلف از 3 ماه تا دوسال برابر ماده 72 از ورود به استاديوم محروم و تماشاگر متخلف مكلف به جبران خسارت نيز خواهد بود.
15/10- عملكرد و ابراز رفتار شايسته هواداران در تمامي زمينه هاي رفتاري مستوجب تشويق برابر ماده 73 شده و چگونگي تشويق توسط كميته فرهنگي، توسعه بازيهاي جوانمردانه به سازمان ليگ پيشنهاد و اعمال خواهد شد.
ماده 16- مقامات رسمي مسابقه
مقامات رسمي شامل( سرپرست مسابقه به عنوان مسئول سازمان ليگ و كميته مسابقات فوتبال و فوتسال، نماينده اعزامي سازمان ليگ، نماينده فدراسيون، نماينده ويژه، نماينده هيئت محلي، ناظر مسابقه، ناظر داوري، مقامات امنيتي، گروه پزشكي، داور، كمك داوران، داور چهارم) در اجراي مفاد منشور اخلاقي و رفتاري مسئوليت حقوقي داشته و در قبال اجراي آن موظف و در حوزه عملكرد رفتاري و فردي مسئوليت حقيقي داشته و مسئوليت اعمال فردي و رفتاري اخلاقي شخصي خودشان متوجه آنان ميباشد.
16/1- سرپرست مسابقه موظف است در حين برگزاري جلسه رسمي هماهنگي(بند 7، شرح وظايف مسئول برگزاري مسابقه) وظايف سرپرست تيم در قبال عملكرد اخلاقي و رفتاري (مقامات رسمي تيم و بازيكنان و هواداران تيم منتسب را) به سرپرست هر دو تيم متذكر و يادآوري و به عنوان يك بند مستقل در صورتجلسه تنظيم و ضمن تأكيد به امضاء اعضاء ذيربط برساند.
16/2- سرپرست مسابقه موظف است ضمن تعيين هويت و كنترل ليست اسامي با بازيكنان در صورت مشاهده مدل قيافه غير متناسب و غير معمول(بندب-14/11 منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال) از سوي يك بازيكن موضوع را شفاهاً به سرپرست تيم تذكر و در صورت عدم اصلاح و عدم تأمين نظر وي، سرپرست مسابقه موظف است موضوع را كتباً به سازمان ليگ و كميته مسابقات فوتبال و فوتسال گزارش نمايد. ساير مقامات اداري تيم فوتبال حاضر برروي نيمكت ذخيره نيز مشمول بند 16-2 خواهند بود.
16/3- سرپرست تيم موظف است با سرپرست مسابقه(مسئول برگزاري) در اجراي مفاد منشور اخلاقي و رفتاري همكاري نموده و در صورت تخلف و عدم همكاري برابر ماده 33 اعمال قانون خواهد شد.
16/4- سازمان ليگ و كميته مسابقات فوتبال و فوتسال موظف است موضوع گزارش سرپرست مسابقه در مورد عدم رعايت منشور اخلاقي و رفتاري را به صورت آني به طور كتبي (تذكر كتبي) به باشگاه ابلاغ نمايد و رونوشت تذكر را جهت پيگيري به كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه ارجاع نمايد.
16/5- مديرعامل محترم باشگاه موظف است به محض اعلام وصول تذكر كتبي سازمان ليگ نسبت به ايجاد زمينه و اصلاح رفتاري بازيكن مورد نظربا دعوت بازيكن به كميته مربوطه اقدام نمايد.
16/6- در صورت عدم توجه و اصرار بر تخلف بازيكن يا ساير بازيكنان و عدم انطباق(با بند ب 14-11) منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال در مسابقه آينده تيم باشگاه مربوطه از حضور بازيكن خاطي ممانعت و بازيكن و سرپرست تيم ضمن توبيخ كتبي برابر ماده 33 اعمال قانون خواهند شد.
16/7- بازيكن، سرپرست، مربي و مدير باشگاهي كه نسبت به اعمال تذكر اقدام نمايند حسب ماده 73 و 74 در مسابقه آينده مورد تشويق قرار خواهند گرفت. فرآيند تشويق توسط بازيهاي جوانمردانه پيگيري و اعمال خواهد شد.
16/8- ناظر مسابقه موظف است نسبت به كنترل اجراي مفاد منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال توسط مقامات رسمي فدراسيون، مقامات اداري تيم و باشگاه و بازيكنان نظارت نموده و موارد حسن اجراء و عدم اجراء توسط مجموعه عوامل را به طور كتبي در جدول مربوطه ثبت و به سازمان ليگ گزارش نمايد.
16/9- علاوه بر مقامات رسمي مسابقه ناظري ويژه در محيط استاديوم بر فرآيند اجرا و اعمال مفاد منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال توسط ساير عوامل نظارت داشته و موارد حسن اجراء و عدم اجراء را به طور مكتوب به سازمان ليگ و فدراسيون گزارش خواهد نمود.
16/10- چنانچه تخلفي از ديد سرپرست مسابقه يا ناظر پنهان و به طرق ديگري توسط تصاوير دوربين هاي موجود در استاديوم در پخش مستقيم و غيرمستقيم تلويزيوني ثبت شود به عنوان سند معتبر مورد استفاده و قابل پيگيري خواهد بود.
ماده 17:
چنانچه مقامات رسمي باشگاهها اعم از مديرعامل و مقامات اداري تيم(سرپرست، تداركات، پزشكان، مربيان و بازيكنان) از نحوه رفتار و عملكرد اخلاقي و رفتاري مقامات رسمي مسابقه(سرپرست، مسئول، ناظر مسابقه، گره داوري، مقامات امنيتي و تأميني ...) اعتراضي داشته مراتب اشكال و اعتراض را به طور كتبي و دقيق و مستند تنظيم در قالب گزارش و يا مكتوب حداكثر به مدت 48 ساعت بعد از مسابقه به صورت كتبي (نامه، نمابر و ...) به سازمان ليگ (كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي منصفانه) ارسال و كميته فرهنگي نيز حداكثر ظرف مدت 5 روز نسبت به پيگيري، رسيدگي و ارجاع به مبادي ذيربط جهت اخذ تصميم اقدام و نتيجه اقدام توسط سازمان ليگ و فدراسيون به باشگاه ذيربط و ذينفع اعلام خواهد شد.
ماده 18:
داوران در قبال مفاد منشور اخلاقي و رفتاري در حوزه رفتار فردي مسئوليت شخصي و مستقيم داشته و نسبت به اعمال قوانين داوري به طور منصفانه در چارچوب دستورالعمل كميته داوران نسبت به همه تيمها اعمال قانون خواهند كرد.
18/1- تخلفات داوري داوران در چارچوب قوانين مربوطه و توسط كميته داوران رسيدگي شده و چنانچه در حوزه رفتار فردي در منشور اخلاق تخلفي مرتكب شوند برابر مفاد آئين نامه منشور اخلاقي رسيدگي و به كميته داوران اعلام خواهد شد.
18/2- اشتباهات داوري امري اجتناب ناپذير ولي دقت در داوري كسب آمادگي جسمي و روحي و رواني و به روز بودن داوران لازم و از اهم وظايف داوري، ايجاد امنيت رواني و اعمال قوانين داوري به طور عادلانه و يكسان براي تيمها بايد مجدانه مدنظر داوران باشد، چنانچه تيمي، از داوري گروه داوران اعتراض داشته باشد بدون جوسازي و اعتراض مستقيم بازيكن، كاپيتان، بازيكنان، مربيان و ساير اعضاء مراتب اعتراض خود را مكتوب و مستند و محرماته به سازمان ليگ وكميته مسابقات كشوري و استاني فدراسيون و كميته داوري در قالب فرمهاي مربوطه اعلام و موارد اعتراض توسط مقامات ذيصلاح حداكثر ظرف مدت 10 روز بررسي و نتيجه اقدام به باشگاه اعلام خواهد شد.
تذكر- محروميت داوري در چارچوب آئين نامه كميته داوران اعمال و اعلان آن مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.
18/3- باهرگونه اعتراض، پرخاشگري و برخورد با تصميمات داوري(ولو تصميم اشتباه) از سوي بازيكن، مربي، كادر سرپرستي و اجرائي تيمها به شدت برخورد و علاوه بر جريمه هاي پيش بيني شده در آئين نامه انضباطي ماده34 و 35 (اعمال توسط داور) معترض مشمول تنبيهات موضوع ماده 33، 41 و 43 آئين نامه انضباطي خواهد شد.
ماده 19:
چنانچه مقامات رسمي مسابقه(فدراسيون، سازمان ليگ و هيئتها) در انجام مسئوليت خود قصور و يا تقصير نمايند مراتب جهت اتخاذ تصميم رئيس فدراسيون و هيئت منصفه فدراسيون گزارش ميشود تا منطبق با مقررات موضوعه دستور اقدام صادر و اجراء گردد.
ماده 20:
سازمان ليگ، هيئت هاي فوتبال استانها و كميته هاي اجرايي مسابقات موظفند با تدوين و تهيه راه كارهاي مناسب بهترين شيوه فروش و ارائه بليط و خدمات متناسب را به آنان ارائه نمايند.
20/1- چنانچه متصديان فروش، كنترل بليط تخلفي را مرتكب شوند كه محرز بوده و مستندات كافي در مورد آن وجود داشته باشد ضمن برخورد اداري در صورت لزوم به مبادي ذيربط قضايي يا انتظامي معرفي خواهند شد.
20/2- متوليان استاديومهاي ورزشي محل برگزاري مسابقات موظفند امكانات رفاهي و بهداشتي متناسب با شأن تماشاگران را تدارك و به آنان ارائه نمايند.
20/3- چنانچه فرد يا گروهي از تماشاگران نسبت به نحوه بليط فروشي، كنترل بليط، رفتار مأموران انتظامي و تأميني امكانات رفاهي و خدماتي استاديوم محل برگزاري مسابقه اعتراض و شكايتي داشته باشند مراتب به طور مستند و مكتوب به باشگاه مربوطه تقديم و در صورت لزوم توسط باشگاه به سازمان ليگ و كميته مسابقات كشوري و استاني ارجاع و پس از بررسي و پيگيري نتيجه اقدام به طور مكتوب حداكثر ظرف مدت 10 روز به باشگاه اعلام و توسط باشگاه به افراد ذينفع در كانون هواداران باشگاه ابلاغ خواهد شد.
20/4- در صورت بروز تخلف مأموران انتظامي و تأميني در استاديوم و ثبوت آن مراتب به فرماندهي يگان مربوطه و رده مافوق اعلام و اهمال و كم كاري سيستم خدماتي و اداري ورزشگاه نيز به مديريت مربوطه اعلام و نتيجه رسيدگي از آنان پيگيري و درخواست خواهد گرديد.
ماده 21:
رسانه هاي ورزشي اعم از ديداري، شنيداري، نوشتاري مكتوب و الكترونيكي نقش ويژه اي در تبليغ، ترويج، اشاعه و اجراء و كنترل اجرايي و نظارت بر مفاد منشور اخلاقي و رفتاري در فوتبال ايران و تقويت مباني و توسعه هدفمند آن در اذهان بازيكنان، مربيان، مديران، داوران، هواداران و ساير اقشار خواهد داشت. آن گروه از خبرنگاران، عكاسان، گزارشگران، تصويربرداران و كارشناسان مطبوعاتي كه در محيط هاي ورزشي فوتبال حضور مي يابند بخشي از حوزه فوتبال ميباشند و لذا:
21/1- نسبت به ترويج و تقويت مباني ارزشي و اخلاقي منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران در جامعه ورزشي فوتبال تلاش نموده و اقدام نمايند.
21/2- نسبت به تشويق بازيكنان، مربيان، مديران، داوران و هواداران برتر اخلاقي و رفتاري اقدام و عملكرد خوب و مثبت و شايسته آنان را به طور هدفمند ترويج و به عنوان الگوهاي برتر اخلاقي ترويج نمايند.
21/3- از چاپ و تيتر كردن عكس و گزارش و حواشي بازيكنان، مربيان، مديران و... كه عملكرد اخلاقي و رفتاري متناسب با مفاد منشور اخلاقي و رفتاري ندارند در حد مقدور امتناع تا باعث روشني و انتباه آنان گرديده و در گناه رفتارهاي غلط آنان شريك نباشند.
21/4- نسبت به بازيكنان، مربيان، داوران، مديران و مقامات رسمي تيمها، باشگاهها و فدراسيون و هيئت ها برخورد صادقانه و احترام انگيز داشته و اعمال و رفتار آنان را در چارچوب محيط هاي ورزشي فوتبال مورد مداقه و رسيدگي قرار داده و در انعكاس مصاحبه ها و نظرات آنان امانتداري و صداقت در نوشتار و چاپ را مراعات نمايند.
21/5- از درخواست مصاحبه خارج از محدوده فني مصاحبه و در حين خروج بازيكن، مربي و مسئول از ميدان مسابقه، كه تحت تأثير خستگي و فعل و انفعالات برد و باخت بوده خودداري و از تصويربرداري و مصاحبه با آنان و پخش و چاپ آن در خارج از چارچوب آئين نامه مصاحبه(فوتبال) خودداري فرمايند.
21/6- خبرنگاران با بازيكنان و مقامات تيمها و مقامات رسمي فوتبال و متقابلاً آنها با خبرنگاران بايد برخورد احترام انگيز و متناسب با شأن و فرهنگ ايران اسلامي داشته باشند ولي چنانچه به هر دليل برخورد بي احترامي و توهين آميز با خبرنگاري اتفاق افتاد خبرنگار موظف است بدون انعكاس رسانه اي مراتب اعتراض و گلايه و شكايت خود را مستند و مكتوب به مبادي ذيربط (سازمان ليگ، كميته مسابقات فدراسيون و هيئتهاي استاني و يا كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه) ارائه تا پيگيري و حداكثر ظرف مدت 7 روز رسيدگي و نتيجه اقدام به فرد ذينفع اعلام شود.
21/7- در صورتيكه بازيكنان، مربيان، مديران، داوران، مقامات رسمي مسابقات و تيمها و باشگاهها از خبرنگار رسانه اي اعتراضي داشته باشند مراتب اعتراض خود را به طور مستند جهت رسيدگي رسانه مربوطه و رونوشت آن را جهت بررسي نتيجه به سازمان ليگ، فدراسيون و هيئت محلي ارسال خواهند كرد. در صورت عدم رسيدگي و برخورد مناسب مدير رسانه مزبور، سازمان ليگ موظف است پس از تذكر كتبي به رسانه مزبور نسبت به ممنوع الورود كردن خبرنگار به مدت 3 هفته و در صورت استمرار ساير نماينده هاي رسانه مزبور(عكاس، گزارشگر، كارشناس، تصويربردار و...) به مدت يك ماه اقدام و نتيجه اقدام را به باشگاه و فرد ذينفع و رونوشت اقدام را به مسئول مافوق رسانه مرتبط ارسال نمايد.
تذكر: تخلفات رسانه اي منجر به هتك حرمت و نشر اكاذيب فردي و گروهي در چارچوب قوانين مربوطه و در محاكم صالحه رسيدگي و پيگيري خواهد شد.