از خصوصيات فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] زبان خوب ميتوان از داشتن تيم تدريسي منسجم و يكپارچه ميباشد. مدرسين يك آموزشگاه زبان خوب نبض حاكم بر يك آموزشگاه هستند. اين يكپارچگي بين تيم تدريس يك آموزشگاه زبان موجب رعايت بيش از پيش استانداردهاي تعيين شده بين المللي ميباشد. از ديگر خصوصيات آموزشگاه زبان خوب ميتوان به دارا بودن كادر اجرايي حرفه اي نيز اشاره كرد كه كار اين افراد به اندازه كارفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] نيز حايز اهميت است چرا كه بيش از پيش نظم حاكم بر فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] را نشان ميدهد.دانش فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] از ابعادي بعنوان امري تجاري بازرگاني نيز محسوب ميشود كه جهت پيوسته بودن دوره هاي آموزشي ميبايست يك آموزشگاه زبان خوب از وجود يك مديريت دلسوز و كارا نيز بهره مند شود. بكار گيري از متد ها و روش هاي يادگيري و آموزشي روز دنيا از ديگر خصوصيات آموزشگاه زبان خوب ميباشد كه بدينوسيله ميتوان دانش زبان آموزان يك آموزشگاه زبان را با استاندارها و متدهاي روز بين المللي و با زمان خود پيش برد. از ديگر خصوصيات آموزشگاه زبان خوب دارا بودن امكانات رفاهي و فراهم آوردن موادفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مكفي براي زبان آموزانش ميباشد. دارا بودن خصوصيات آموزشگاه خوب زبان در كنار هم باعث رشد علمي زبان آموزان و كارايي بهتر آنها ميشود. محيط مناسب آموزشي و بكار گيري از اساتيد با تجربه و ماهر و همچنين استفاده از اساتيد Native در امر آموزش زبان انگليسي امري بسيار مهم و نقش آفرين ميباشد. شكل گيري لهجه مناسب و درك هر چه بهتر يك فرد Native به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] اين امكان را ميدهد كه ترس برقراري ارتباط با يك فرد خارجي در زبان آموزان از بين رفته و اعتماد به نفس خوبي در امر يادگيري زبان بدست آورند.