مشکلم تو باز کردن فایل جدید یا ویرایش فایل ها دارم که یعنی وقتی open یا new رو می زنم هیچ اتفاقی نمی افته.