چگونهمیشود در ازمایشگاه ترکیبات دارویی راتجزیه شناسایی وجدا کرد