اواپراتور یکی از اجزای اصلی و مهم چیلر به حساب میاد کار اواپراتور در چیلر این است که حرارت موجود در آب در حال گردش که در چیلر سرد می شود را بگیرد و به مبرد در حال تبخیر انتقال دهد. پس آب در گردش سیستم سرمایش سرد می شود و مبرد تبخیر شده از اواپراتور چیلر خارج می شود. اواپراتورهای چیلر تراکمی از نوع پوسته لوله در چیلرهای بزرگ رفت و برگشتی مورد استفاده قرار می گیرند. برای طراحی چیلرهای کوچک از نوع دیگر اواپراتور که به آن ها بریز گفته می شود استفاده می کنند.اواپراتورهای پوسته لوله نسبت به اواپراتورهای بریز پرکاربرد تر هستند و از نظر نسبت وزنی نیز اواپراتور پوسته لوله سنگین تر است لوله های
برخی از انواع اواپراتور به صورت داخلی و یا خارجی، جهت افزایش (تقویت) شدت آشفتگی و افزایش انتقال حرارت بین سیال و مبرد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت، فاکتور آشفتگی، میزان فرآیند انتقال حرارت را با کمک افزایش سطح تماس سیال با مبدل حرارتی، بهبود می بخشد. در بخش مبرد و در سمت آب، بیشترین سطح تماس به معنی حداکثر انتقال حرارت و بالاترین میزان بازده می باشد. بهبود عملکرد لوله ها، از طریق فرآیند پره گذاری و خازن گذاری در طول عملیات ساخت حاصل می شود.