آنچه پس ازفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]یا فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] در انتظارم است - قسمت سوم
پس ازفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]به محض اینکه احساس آماده کردید می توانید فعالیت های سبک روزانه را از سر بگیرید. اما نباید خم شوید یا چیز سنگین بلند دارید. احتمالاً تا مدتی نور شدید آزارتان خواهد داد و در چشمانتان احساس خشکی خواهید کرد. حتما برای تسکین خشکی چشم از قطره و پماد ای که برایتان تجویز شده است درست استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات کامل تر به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ما مراجعه نمایید :)
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]