آنچه پس از فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] در انتظارتان است قسمت دوم

پس از فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] به شما گفته می شود که خم نشوید یا چیز سنگین بلند نکنید. باید وقت دراز کشیده یا خوابیدن حتما زیرسرتان بلند باشد. در چندین روز پس از فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]تورم و کبودی ادامه خواهد داشت با داروهای خوراکی و کمپرس گرم و سرد به احتمال زیاد درد و ناراحتی تان را می توانید کنترل کنید وقتی که درن ها و پانسمان ها را برداشتند و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]تان اجازه دهد می توانید دوش بگیرید و موهایتان را بشویید بخیه ها یا بست های برش ها را ظرف یک تا دو هفته بر می دارند، اگر از پیچ های خارجی استفاده شده باشد شاید بگذارند مدتی بیشتری بمانند. ظرف ۲ تا ۳ هفته آمادگی فعالیت های عادی روزانه را پیدا خواهید کرد.

برای کسب اطلاعات کامل تر به وب سایت فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مراجعه نمایید :)
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]