فناوری نانو چیست ؟ (2)
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: فناوری نانو چیست ؟ (2)

 1. mahsa.met آواتار ها
  mahsa.met
  کاربر اخراجی
  Feb 2009
  1
  48
  تشکر شده : 1

  پیش فرض فناوری نانو چیست ؟ (2)

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] » فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  فنآورینانوبهدلیلپتانسیلبسیاربزرگیکهبرایایجادتغییراتدرزندگیانسانهادارددردودههگذشتهموردتوجهبسیاریازدانشمندانوپژوهشگرانقرارگرفتهاست. فنآورینانویاتسلطانسانبراتمپیامدهایبسیارعظیمیدرپیخواهدداشت. اماهنوزکاربررویاینفنآوریدرآزمایشگاههادرجریاناستوقدرتآنبهحدیکهامروزمیتوانیمتصوروتجسمکنیمنرسیدهاست. بنابراینتنهاراهدانشمندانومحققانبرایبررسیاینتاثیراتوتغییراتنوشتنسناریوهایاحتمالیاست
  بهطورکلیکلمهنانویعنییکمیلیاردمهرمقیاسی. دانشمندانوقتیازفنآورینانوصحبتمیکنندعمدتا" منظورشانیکمیلیاردیممترمیباشد. فنآورینانوازدرونفنآوریزیستییابیوتکنولوژیبهدنیامعرفیشدهاست. دانشمندیبهناماریکدرکسلردردانشگاهMITدرسال 1986 کتابیتحتعنوان "موتورهایآفرینش" نوشت. اودراینکتابنحوهساختپروتئیندرسلولهاراشرحمیدهد. درسلولهایبدنجاندارانیکماشینمولکولیبهنامریبوزوموجوددارد. هرریبوزومیکماشینمولکولیبسیارکوچکباعرض 20 نانومتراستکهپروتئینهایلازمرابرایبدنمیسازد. درواقعریبوزومبااستفادهازاطلاعاتژنتیکیهرفردمولکولهاواتمهایهیدروژن،اکسیژن،کربنوغیرهراکهدرسیتوپلاسمسلولوجوددارندبههموصلکردهوزنجیرهاسیدهایآمینهراتشکیلمیدهد . اسیدهایآمینهخودمواداولیهساختپروتئینهامیباشند. آقایدرکسلرباتوضیحچنینمکانیزمیدربدنهرموجودزندهچنیننتیجهمیگیردکهانسانمیتواندباالگوبرداریوتقلیدازچنینمکانیزمیدردنیایغیرزندهماشینهایمولکولیبسازد. ویمعتقداستکهمیتوانماشینهایمونتاژکنندهمولکولیساخت. بااستفادهازاینماشینهامیتواندرستشبیهسلولهایبدناتمهاومولکولهارامطابقالگوهایمشخصبههموصلکردهوساختارمادهموردنظرراایجادکرد. مثلاچنانچهساختاراتمیخاصیرابرایتهیهیکفولادبسیارمرغوببدانیممیتوانیماتمهایکربن،آهنوسایرعناصرآلیاژیراباتوجهبههمانالگویخاصبهطوریکبهیکبههموصلکردهوبهآنفولادباخاصیتموردنظربرسیم. وقتیمابتوانیماتمیامولکولرابهصورتمنفردومجزابدستآوریمدراینحالتمیتوانیم "هرآنچهراکهارادهمیکنیم" بسازیم.
  همهفنونیکهانساندرطولتاریخصنعتبرایتولیدقطعاتمختلفاستفادهکردهاستمانندذوبکردن،چکشکاری،وقالبگیریبهمنظورتغییرچیدماناتمهایآنمادهبودهاست. حرارتدادنبهموادجامدبرایذوبکردنآنهاباعثفعالشدناتمهاشدهوموجبتغییرحالتمادهازجامدبهمایعمیشود. سپسهنگامانجماددرقالبموردنظرنظمجدیدودلخواهبهاتمهادادهمیشود. اگربتوانیماتمهارابهصورتیکبهیکومطابقمیلخوددرنظمدلخواهقراردهیمآنگاههمهمراحلذوب،چکشکاریوغیرهراحذفکردهومیتوانیممستقیما" قطعهموردنظرخودمانراباکیفیتبسیارعالیبسازیم
  علاوهبراینوقتیبهدنیایبسیاربسیارریزنانوواردشویممیتوانیمروباتهاییدراندازهنانوومیلیمتربسازیموازآنهابرایحفظسلامتیخودماناستفادهکنیم. مامیتوانیماینروباتهایریزراکهدرحدواندازهویروسهاهستندباسرنگبهبدنخودتزریقکردهوآنهاراواردسیستمگردشخونمانکنیمیااگرازآمپولمیترسیمبهجایتزریقکپسولروباتبخوریم. اینروباتهاتحتفرمانخودمانهستندواگررگیگرفتهباشدآنراپاککردهوازسکتهقلبیومغزیجلوگیریمیکنندوحتیبهصورتبرنامهریزیشدهبرایمبارزهبابیماریهائیهمچونایدزیاسرطانبکارگرفتهمیشوند
  روندفنآوریبهچهسمتیاست؟
  آیندهپژوهانمعتقدندکهدودههاولقرنبیستویکمعصرفنآوریزیستیاست. یعنیتاسال 2020 بیشترپیشرفتهایموردانتظاروجهشهایعظیمدرفنآوریزیستیرخخواهدداد. زیراموضوعاتیهمچونشناختسلولهاواندامهایبدنانسان،تهیهسلولهایبنیادین،وژندرمانیازسالهایمیانیقرنبیستمموردتوجهمحققانبودهاند . اماازسال 2020 بهبعدعصرفنآورینانوشروعخواهدشد. ریموندکورزویلدانشمندتحلیلگرفنآوریومتخصصدرامورهوشمصنوعیبههمراهچندتنازهمکارانخودتحقیقیرادرموردفنآوریهایمختلفمخصوصا" الکترونیک،دیجیتالوهمچنینفنآوریهایمکانیکیانجامدادهاند. براساساینتحقیقآنهامتوجهشدهاندکهدرهردههبهمیزان 5.6% ازاندازهوابعادتجهیزاتکاستهشدهاست. بنابرایناگراینروندادامهیابدازسال 2020 بهبعدفنآورینانوحرفاولرادرجهانخواهدزد
  تعریفسادهترفنآورینانو
  بههرفنآوریکهباابعاد 100 نانومتروکوچکترازآنسروکارداردفنآورینانومیگویند. برایتجسمبهترمیتوانمویانسانرامثالزدکهقطرآنتقریبا 80 هزارنانومتراست. یعنیفنآورینانوازدنیائیبسیارکوچکترازقطرمویانسانصحبتمیکند. درتعریفدیگرهرگونهروشطراحیوساختماشینهائیکهقادرباشنداتصالاتاتمیوشیمیائیاجساممختلفرابصورتتعریفشدهومطابقمیلماایجادکنندفنآورینانومیگویند. بااستفادهازاینتکنیکمیتوانیماتصالاتاتمیرایکبهیکبههرصورتیکهموردنظرماستتعریفکنیموبهخاصیتوجسمموردنظرماندستیابیم. بنابراینعیوبساختاریموادمختلفراکهناشیازفرایندهایساختمتداولامروزیاستمیتوانیمبطورکاملحذفکنیم. مثلا" میتوانیمفولادیبسازیمکهاستحکامبسیاربالائیداشتهباشدودرعینحالخیلیهمسبکباشد. بنابرایندرعصرفنآورینانومیتوانیمبهجایساختنبرجهای 400 متریبرجهای 100 کیلومتریبسازیمطوریکهنتوانیمطبقهبالایبرجراازپائینآنببینیم. البتهدرعصرفنآورینانونمیتوانازقوانینحاکمبرطبیعتفرارکرد. مثلانمیتوانقوانینترمودینامیکرانقضکرد. طبقاینقانوناگرحجمثابتیازیکگازراحرارتدهیمحجمآنافزایشخواهدیافتونهکاهش. افزایشحجمگازبهخاطرحرارتقانونذاتیحاکمبرطبیعتاستونمیتوانآنرابافنآورینانوعوضکرد. همینطوراگرساختماناتمیفولادرابدانیمومطابقآناتمهایآهنراکناریکدیگربچینیمدیگرنمیتوانیممسبدستآوریمومحصولماهمانفولادخواهدبود
  #1 ارسال شده در تاريخ 7th March 2009 در ساعت 15:10

 2. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


موضوعات مشابه

 1. سخنان حکمت آموز و زیبای ارد بزرگ
  توسط ruya در انجمن ادبیات جهان
  پاسخ ها: 253
  آخرين نوشته: 26th April 2014, 18:57
 2. مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن
  توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 29th May 2012, 00:31
 3. مهندسی و علم مواد( Material Science Engineering)
  توسط secret در انجمن ساير رشته ها
  پاسخ ها: 34
  آخرين نوشته: 30th March 2012, 17:40
 4. پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 14th January 2009, 11:19
 5. تعریف نانوتکنولوژی در منابع مختلف
  توسط Mr.MohaMmaD در انجمن ساير رشته ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 3rd December 2008, 20:48

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •