در مراجع مختلف تعاریف کاملاً متفاوتی برای واژۀ کیفیت برق وجود دارد. شرکت های برق آن را مترادف با کلمه قطعی برق و برای مشترکین، برق که بتواند نیازها و نظرات آنان را تأمین کند به عنوان کیفیت برق برق می شناسند. در استاندارد تعریف ذخیره برای واژۀ« کیفیت برق » به کار گرفته شده است.« هرگونه تغییر در کمیت های ولتاژ و فرکانس که سبب خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف کننده گردد را کیفیت برق گویند. »


به عبارت دیگر واژه ی کیفیت برق به معنی ارایه برق با ولتاژ، جریان و فرکانس مجاز است. به طوری که این پارامتر ها نیاز صنعت برق کشور را تأمین کند و برق مورد نیاز مشترکین را با مشخصات مناسب برآورده سازد.
مبحث کیفیت برق تعداد بسیار زیادی از اعوجاج های موجود در شبکۀ برق را تحت پوشش قرار میدهد. موضوعاتی که تحت مبحث کیفیت برق قرار می گیرد لزوماً مفاهیم تازه ای نیستند لیکن آنچه جدید است تلاش کار برای جمع آوری این مطالب و قراردادن آنها در الگوهای مشخص می باشد.به عبارت دیگر نگاهی تازه به اعوجاج های موجود در سیستم قدرت به منزلۀ مطلب جدیدی خود را نشان داده است که کنکاش در آن یکی از مهمترین موارد در مطالعه سیستم های قدرت به شمار می آید. از سوی دیگر با توجه به وجود مشکلات زیاد ناشی از کیفیت نامطلوب برق، استفاده از روش های مناسب جهت بهبود آن امری ضروری به نظر می رسد. که راه حل های مناسب و جدیدی را به همراه دارد. در نتیجه برای یافتن این راه حل ها، لازم است درک بالایی از مسایل و مفاهیم کیفیت برق به وجود آید، این امر تنها زمانی امکان پذیر است که این مفاهیم به خوبی تعریف و مورد ارزیابی قرار گیرد. به طوری کلی می توان دلایل زیر را برای توجه روز افزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود:

- حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید نسبت به تغییرات کیفیت برق بیشتر شده است. بسیاری از وسایل الکتریکی جدید از کنترل کننده های میکروپرسسوری و المان های الکترونیک قدرت استفاده می کنند و این تجهیزات به بسیاری از انواع اعوجاج های موجود در شبکه قدرت حساس می باشند.
حساسیت این تجهیزات الکتریکی به نوبه خود به عملکرد نا مناسب تجهیزات قدرت منجر خواهد شد که با توجه به تعداد زیادی این وسایل به خصوص در مراکز صنعتی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و مانند این ها مسایل خاصی را بدنبال خواهد داشت. - تأکید روز افزون بر بهبود راندمان کلّی شبکه های قدرت، باعث استفاده از وسایلی از قبیل محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت و نیز خازن های موازی برای بهبود ضریب قدرت شده است. به کمک این تجهیزات میزان تلفات شبکه کاهش می یابد. خازن ها مشخصه امپدانس

- فرکانس شبکه را تغیر می دهند و باعث ایجاد تشدید و در نتیجه تقویت اعوجاج به صورت گذرا و نیز افزایش سطح اعوجاج در شبکه می شوند. از سوی دیگر وسایل کنترل کننده سرعت موتور ها، مقدار هارمونیک شبکه را افزایش داده و این امر توجه افراد خبره را به تأثیر آینده اینگونه وسایل و تجهیزات روی توانایی های سیستم برانگیخته است. به عبارت دیگر کاربرد وسایل و تجهیزات دیگر از نیازهای مبرم یک سیستم قدرت مدرن است خود عامل به وجود آوردن مشکلات جدیدی شده است که نیاز به بررسی تأثیرات متقابل این گونه تجهیزات بر سیستم و سیستم بر این گونه تجهیزات لازم می کند.

- آگاهی نسبت به مسایل کیفیت برق نزد مشترکین بالا رفته است. موضوعاتی از قبیل پایین بودن سطح ولتاژ و پدیده های گذاری مربوط به کلید زنی روز به روز مورد توجه مشترکین بیشتری قرار گرفته است. وشرکت های برق را وادار می سازد که کیفیت برق تحویلی به مشترکین را بهتر سازند. البته این بدان معنی نیست که مشترکین مانند گذشته فقط به داشتن برق اکتفا می کنند، بلکه برقی با کیفیت بالا مورد نظر آنها می باشد به نحوی که تمامی تجهیزات مدرن بکار گرفته شده، به نحو مطلوبی مورد استفاده می گیرند.- به دلیل وجود شبکه مجتمع و به هم پیوسته، خرابی هر المان شبکه روی دیگر تجهیزات آن شبکه اثر نامطلوبی داشته و تبعات بعدی افزون تری را به همراه خواهد داشت. چون شبکه های قدرت، شبکه های وسیع و حجیمی هستند که به دلایل گوناگون از جمله کیفیت نامناسب برق احتمال بروز اعوجاج در آن ها وجود دارد، در نتیجه انتشار مشکلات ناشی از کیفیت نامناسب برق در شبکه به هم پیوسته در هر لحظه وجود خواهد داشت.

- عدم وجود دستگاههای حفاظتی و هشدار دهنده مربوط به پایین بودن کیفیت برق نزد مشترکین و شرکت های برق باعث می شود که هم مشترکین و هم شرکت های برق به دلیل معلوم نبودن حد و حدود دچار سوءِ تفاهم گردند. شرکتهای برق به دو دلیل عمده به مشکلات فوق رغبت نشان می دهند، از یک سو با رفع این مشکلات میزان مشترکین آنها افزایش می یابد و از سوی دیگر استفاده از وسایل الکتریکی با راندمان بالا، موجب کاهش قابل توجه سرمایه گذاری در مراکز تولید و قسمت انتقال و توزیع خواهد شد. نکته جالب اینکه، تجهیزاتی که برای افزایش بهره وری به کار می روند، اغلب در اثر قطع برق بیش از دستگاه های دیگر صدمه دیده و گاهی اوقات خود منشاءِ مشکلات معروف به کیفیت برق می گردند.