قرنيه مصنوعی در چشم حيوانات پرورش داده شد
قرنيه مصنوعی در چشم حيوانات پرورش داده شد
دانشمندان می گويند قرنيه مصنوعی را با موفقيت در چشم حيواناتی که از نابينايی نسبی رنج می برند، پرورش داده اند.
دانشمندان دانشگاه اتاوا اظهار اميدواری می کنند که دستاورد آنها در نهايت به ايجاد منبع بی پايانی برای پيوند قرنيه در انسان منجر شود.
قرنيه لايه شفافی است که چشم را می پوشاند و اگر شفافيت خود را از دست بدهد قوه بينايی لطمه خواهد ديد.
در حال حاضر تنها راه جايگزين کردن قرنيه، پيوند آن از چشم شخص ديگری به چشم شخص بيمار است. به همين جهت بيماران بايد مدت ها در انتظار پيوند بمانند چون منابع آن بسيار محدود است.
به گفته دانشمندان کانادايی مهم اينکه قرنيه مصنوعی ممکن است بهتر از نمونه پيوندی عمل کند، چرا که می تواند به خودی خود در چشم پيوندهای عصبی ايجاد کند.
در صورت فقدان اين پيوندها چشم حساسيت خود را از دست می دهد که به جراحت و زخم منجر می شود، بنابراين ايجاد اين پيوندها به حفظ بهتر قرنيه کمک می کند.
دانشمندان قرنيه مصنوعی را به روی يک "داربست" از جنس پلاستيک و پروتئين که در داخل چشم کار گذاشته شده بود پرورش می دهند.
اين فرآيند تنها ظرف چند هفته باعث توليد سلول های لازم برای ايجاد يک قرنيه کاملا سالم می شود.
اين شيوه با موفقيت به روی خوک هايی که قرنيه آنها آسيب ديده است آزمايش شد.
در خوک هايی که به شيوه های متداول سنتی مورد پيوند قرنيه قرار گرفتند هيچ نشانی از بازسازی عصبی در هفته های پس از پيوند ديده نشد.
دانشمندان دانشگاه اتاوا نتايج مطالعه خود را در نشريه "اقدامات آکادمی ملی علوم" منتشر کرده اند.
آنها می گويند که قرنيه مصنوعی آنها از تلاش های قبلی برای ساخت قرنيه پيشی می گيرد.
آنها می نويسند: "در گذشته قرنيه های مصنوعی ديگری توليد و آزمايش شده است، اما ما يک بافت زايشی قابل کارگذاری ساخته ايم که نه به عنوان يک وسيله مصنوعی، بلکه به عنوان يک بافت جايگزين شونده سالم و زنده عمل می کند."
"اين بافت های جايگزين شونده می توانند در بسياری از زمينه های مختلف مهندسی بافت و داروهای بازپروری (regenerative medicine)، به خصوص جايی که عملکرد اعصاب ضروری است کاربرد داشته باشند."