بدون تهيه بليط سفر نكنيد

شركتها و مؤسسات حمل و نقل مسافر بايد براي هر يك از مسافران بليت صادر كنند. تكميل كليه مندرجات بليت به هنگام صدور آن الزامي است.
آگاهي از مسير حركت قبل از تهيه بليت در زمره حقوق اوليه مسافران است. شركتهاي حمل ونقل مسافر به طريق مقتضي هنگام صدور بليت ، مسير سفر را به اطلاع مسافر برسانند.نرخ خدمات حمل و نقل مسافر هرسال بر اساس تصميم وزارت راه و ترابري از سوي سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور اعلام مي شود. شركتهاي مسافربري موظف به اجراي دقيق مصوبات وزارت راه و ترابري در اين زمينه هستند و دريافت هرگونه وجه اضافه بر آن ممنوع است.


شركت مسافربري در صورت درخواست مسافر بايد بدون دريافت هر گونه وجه، بليت صادره راتمديد كند.براي كودكان زير 5 سال كه صندلي جداگانه اي به آنان اختصاص نمي يابد، خدمات حمل و نقل رايگان است.اگر از سفر منصرف شديد، اگر از اتوبوس جا مانديد…

شركتهاي مسافربري ملزم هستند در ساعت تعيين شده در بليت صادره براي مسافران، با تأمين وسيله نقليه مناسب، مسافران را به مقصد تعيين شده جابجا كنند . در صورت تأخير بيش از يك ساعت در حركت وسيله نقليه عمومي، شركت ملزم به تأمين وسيله نقليه جايگزين مناسب و يا استرداد كل مبلغ بليت در صورت درخواست مسافر است.در صورت انصراف مسافر از سفر، شركتهاي مسافربري تا يكساعت قبل از حركت وسيله نقليه با كسر 10 درصد كل مبلغ بليت و بعد از آن چه قبل از حركت، باكسر 50درصد از كل مبلغ، ملزم به استرداد وجه بليت به مسافر هستند.

شركتها و مؤسسات حمل ونقل مسافرمكلفند هر گاه وسيله نقليه در طول مسير سفر به هر علت از كار باز ماند، در اسرع وقت و بدون ايجاد هزينه اضافي براي مسافران، وسيله مناسب را براي ادامه سفر آنان فراهم كنند.سفر راحت حق همه مسافران است

شركتها و مؤسسات مسافربري در قبال عملكرد كاركنان خود مسئول هستندو بايد از افراد داراي صلاحيت حرفه اي و اخلاقي براي همكاري استفاده كنند. كاركنان اين شركتها و همچنين رانندگان و ساير خدمه بايد شئونات و اصول اخلاقي عمومي و اسلامي را رعايت كنند.

رانندگان وسايل نقليه عمومي ملزم به توقف در زمان و مكان مناسب براي اداي فرايض مذهبي هستند. همچنين پخش نوارهاي صوتي و تصويري غير مجاز در وسيله نقليه عمومي ممنوع است. رعايت نظافت و اصول بهداشتي محل شركتهاي حمل و نقل مسافر و داخل وسيله نقليه، وظيفه و مسئوليت شركتها و مؤسسات مسافربري است. پذيرايي از مسافران در داخل وسيله نقليه و ارائه آب آشاميدني به مسافران بايد با استفاده از ظروف يكبار مصرف انجام شود.
براي ايمني سفر

هيچ راننده اي حق ندارد با سرعت غير مجاز و در شرايط نامتعادل و در حال خستگي و خواب آلودگي رانندگي كند.در سفرهايي كه بيش از 8 ساعت طول مي كشد، پيش بيني يك راننده براي وسيله نقليه عمومي الزامي است. هيچ راننده اي نبايد به صورت مستمر بيش از 8 ساعت رانندگي كند. وسايل نقليه عمومي مسافري مجاز به حمل كالاهاي تجاري به جز توشه همراه مسافر نيستند.هر مسافر مي تواند تا 20 كيلوگرم توشه متعارف به همراه داشته باشند. حمل اين مقدار توشه به ازاي هر مسافر رايگان است.مسئوليت حفظ توشه تحويلي هر مسافر بر عهده شركت مسافربري است. مسافران بايد در قبال تحويل توشه خود به شركتهاي مسافري ، برچسب شماره دار مربوط به توشه خود را دريافت كنند.

سرنشينان خودرو هاي مسافربري عمومي در برابر حوادث احتمالي نزد شركت بيمه دانا بيمه شده اند. در صورت بروز حادثه احتمالي ، شركت بيمه گر در حد تعهدات مقرر، خسارات وارده به مسافران را جبران خواهد كرد.


سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور
تهران : بلوار كشاورز – خيابان فلسطين – خيابان دمشق –شماره 19
تلفن: 4-2880430 و 88-8804379