فلسفه آموزش كيك بوكسينگ مانند ساير هنر هاي رزمي است ،هدف آن يادگيري مبارزه با موفقيت است،ضمن اينكه تمرين مي كنيد چگونه خارج از رينگ خود را كنترل كنيد واز مهارت جنگيدن خود بجز در مواقع دفاع از خود استفاده نكنيد .به هر حال اينطور استنباط مي شود كه كيك بوكسينگ يك ورزش خطرناك وكشنده است وهدف وطرز فكر استادان جدي است . وظيفه مربي شما ياد دادن تكنيكهايي است كه شما را قادر به دفاع از خود در هنگام مواجه شدن با حريف در رينگ ويا در درگيريهاي خياباني مي كند. هدف يك مربي ايجاد طرز تفكر جنگ جويانه در دانش آموزان است كه شامل شجاع بودن ،جرأت داشتن ونترسيدن است . اوبايد طرز تفكر را در مغز شاگردان خود القاء كند تا آنها را آماده مبارزه در رينگ يا خارج از رينگ نمايد .كيك بوكسينگ بطوري باور نكردني عملي و مؤثر است . هر آنچه را كه آموخته ايد ، حتي در اولين جلسات كلاس مي توانيد به كار بنديد به تدريج به شما ياد داده مي شود چگونه ضربات جب ومستقيم وهوك وآپركات بزنيد .شما ياد خواهي گرفت چگونه از ضربات لگد پايين ،آرنج وزانو با قدرت وتكنيك مناسب استفاده كنيد . شما با پرتابها و تكنيكهاي زمين زدن وكار كردن در روي زمين وقفل دستها وپاها وتسليم كردن حريف آشنا خواهيد شد . اين تكنيكها همانطور كه مبارزين حرفه اي از آن استفاده مي كنند به مبتديان ياد داده مي شود . هيچ رازي در كيك بوكسينگ وجود ندارد اين يك هنر رزمي است كه قدرت صدمه زدن را به طور جدي دارد . تمام تكنيكها آزمايش شده اند وثابت شده تمام آنها كاملآ در وضعيتهاي مسابقه واقعي ومؤثر است .
شما نبايد حتمآ يك كيك بوكسور حرفه اي ويا قهرمان جهان باشيد تا يك كيك بوكسور خوب شويد . شما مي توانيد با سرعتي كه خود مايل هستيد آموزش ببينيد تا سطحي كه مي خواهيد پيش برويد ، شما مي توانيد در زمان كوتاهي قادر به دفاع كردن از خود در برابر حملات شويد .
توجه داشته باشيد كه كيك بوكسينگ تكنيكهاي مفيد وهمچنين افزايش قدرت و چابكي را آموزش مي دهد فقط استادان با تجربه ورزش مي توانند عليه مهاجمين مسلح از خود دفاع كنند .
براي اينكه مبارزي خوب در هنگام مواجه شدن با وضعيتهاي واقعي شويد بايد ويژگيهاي روحي خاصي را در خود پرورش دهيد .
1-هميشه در آنچه در اطراف خود مي گذرد آگاه باشيد .
2-يك مشت زن ولگد زن انفجاري خوب باشيد .
3-در تمام شرايط آرام باشيد.
4-درتمام مواقع تمركز داشته باشيد وخوب فكر كنيد.
5-براي پيروزي هر كاري كه مي توانيد انجام دهيد .
6-سريع وچابك باشيد .
7-تنبيه را تحمل كنيد وبر درد غلبه كنيد .
8-اعتماد به نفس داشته باشيد وبر نفس غلبه منيد .
9-انتظار هر چيزي را داشته باشيد.
اين خصلت ها را در درون خود جا دهيد و در قلب و مغزتان حفظ كنيد وسپس مبارزي مي شويد كه شكست دادنتان در هر شرايطي سخت خواهد شد .يك كيك بوكسور رده بالا يا يك مبارز بر اساس فاصله اش با حريف ، تكنيكهاي مبارزه خود را انتخاب مي كند .محدوديتهاي مختلف مبارزه عبارتند از : محدوده مشت ولگد زدن ، محدوده زانو ، آرنج ، وضربه زدن به سر ، ومحدوده پرتاب كردن وگلا ويز شدن شما بايد بستگي به محدوده اي كه در خلال مبارزه در آن قرار مي گيريد بهترين و مؤثرترين تركيبات وتكنيكها را به كار بريد .
اگر شما تمام تكنيكها وبرنامه ها را به كار بريد وتمرين كنيد ودر تكنيكهاي اصلي و تر كيات مهارت پيدا كنيد فقط بعد از شش ماه مي توانيد كيك بوكسور خوبي شويد .به طور معمول سخت تمرين كنيد وسعي كنيد طرز فكر يك مبارز را در خود به وجود آوريد .شجاع ونترس باشيد . به عنوان يك كيك بوكسور اصول اخلاقي به شما ياد داده مي شود : اصولي مانند كنترل خودتان ، منضبط بودن ، احترام گذاشتن به ديگران و طرز فكر مثبت . به كيك بوكسورها ياد مي دهند چگونه در طول مسابقه خود را كنترل كنند و آرام باشند .علاوه براي يك كيك بوكسور بايد از هر نوع عمل تحريك آميز يا خشونت به ديگران خودداري كند ، مگر در وضعيتهاي نگران كننده وجايي كه او وادار به دفاع در برابر حمله يك ويا چند نفر باشد .
هدف نهايي وبعد رواني كيك بوكسينگ وحدت بدن مغز وروان است . براي رسيدن به اين منظور شما بايد مغزتان را از تمام افكار واحساساتي كه بر اثر ترس سرچشمه مي گيرند خالي كنيد وتمام فكرتان بايد مي يابد وهيپيروزي باشد . مبارزيني كه به اي مرحله از وحدت مغز وبدن مي رسند نامرئي ميشوند