کان ذن ريو کاراته دو چيست؟
1. کان ذن ريو = روش کامل = سير تکاملي کاراته دو
2. جستجو براي تکامل هدف است
3. به هنرجويان در تمام سطوح اجازه داده مي شود تا به نحو شايسته عقلاني (فلسفه اي) کليه جوانب اصول و فنون را به صورت عملي پرس و جو کنند.
4. توضيحات علمي و منطقي ( استدلالي ) اساس و پايه اين سبک است.
5. تعادل کامل بين پاها و دست ها ضروري است – يعني نداشتن امتيازات ضعيف – بر خلاف بعضي سبک هاي ديگر به طور عمده به استفاده بيشتر از پاها در برابر دست ها و يا برعکس توجه دارد.
6. دسترسي سريع به تکنيک هاي ترکيبي به تدريس فردي (تکي) به هنرجويان اجازه مي دهد که بيشترين نيروي ذخيره شان را افزايش دهند و علي رغم گرايشات طبيعي ذاتي که لگدها يا سوراخ کننده ها دارند کان ذن ريو را سبک مناسبي براي ميزباني علاقه مندان به هنرهاي رزمي نموده است.
7. اصول کميته (مبارزه) بايد با کاتا استفاده شود.
8. کان ذن ريو سبکي نرم و ملايم است و با تکيه و تاکيد بر حرکات بدني پهلويي (تاي ساباکي) و حرکات پا (آشي ساباکي) جهت خنثي کردن حمله و مقابله به مثل، نسبت به تکيه بر روي تصادم وبرخورد سخت و خشن تمرين مي دهد.
9. کان ذن ريو ضرورتا سير تکاملي و تلفيق سبک هاي زير است:
الف: شورينجي ريو (کوري هيسا تاکا) به خاطر تاکيدش بر روي جوانب عملي کاراته، تماس کامل پوشش کوميته لباس کيمونو بدون محافظت پا يا دست ، ناگزير با ايجاد يک پيشرفت خيلي خوب و استفاده از امتيازات، برخوردي مناسب را دارا مي باشد.
ب: وادوريو( اتسوکو) به خاطر رواني و استفاده از حرکات پهلويي در دفاع، ضمن تاکيد بيشتر بر کار بدن و پا تا خنثي کردن حمله.
ج: گوجوريو (ج-ياماگوشي)به خاطر تاکيدش بر روي سرعت و متعاقبا رقص پاي کوتاه در حين مبارزه و تکيه بر پويائي يعني استفاده از پاي جلو هنگام حمله.
د: ايشين ريو (ت – شيمابوکو) نزديک شدن جهت مبارزه با واقع بيني کامل به استثناء آزمايش چشم ( تنظيم ديد) و غيره ساير تکنيک ها بدون حفاظت بدن، سر و پاها اجازه داده مي شود.
اما کان ذن ريو بيش از آن صرفا منبع سبک هاي فوق است. در طبقه بندي تکنيک ها و تاکتيک هاي مهاجم و مدافع منظم تر است. کان ذن ريو بيش از هر سبک ديگر بر استعمال تئوري تمرين تکيه دارد. نظير اصول گونوسن، سن نوسن، گونوسن نوسن و تاي نوسن. در حالي که تقريبا سبک هاي صحيح و قابل اعتماد اين اصول را تقدير و تصديق مي کنند بر اهميت استفاده شان به طور کافي تاکيد ندارند. به عبارت ديگر کان ذن ريو نه تنها بر اصول کوميته تکيه دارد بلکه بر کاتا عليرغم ساير سبک ها تاکيد دارد.
جاروب کردن پا (آشي باراي) در کان ذن ريو به صورت يک هنر بسيار منظم و موثر توسعه يافته است. همچنين کان ذن ريو اولين سبکي است که بر تربيت متقاطع (عرضي) و اهميت ساختار نيرو و توان تاکيد دارد.
تقريبا ساير سبک ها تصور مي کردند تقويت عضلاني وزن شما را به تدريج کاهش مي دهد اکنون حتي قهرمانان دو سرعت بر روي تقويت تمرينات با استفاده از وزنه هاي خيلي سنگين تکيه دارند تا نيرو و توان را افزايش دهند با به هم پيوستن تغيير نيرو به سرعت.
سخن آخر اين که: در حالي که اغلب سبک ها بر روي رسوم عميق و سنتي اغراق مي کنند کان ذن ريو به پيروزيهايش مي بالد.
هيچ يک از سبک هاي کاراته در طي بيست سال اخير در مسابقات بين المللي ملي و استاني بيش از کان ذن ريو برنده نبوده است. اسناد و مارک بلندتر از کلمات صحبت مي کنند.
بنيان گذار دفاع کاراته کان ذن ريو، علاوه بر موارد بالا در خلال تربيت شخصي اش، به خوبي تکامل سبک هايش، هرگز از دو عامل تسلط نظير رهنمود هاي نهايي و سفارشات موکد که هنرجويان سبکش در رشته تکاملي شخصي شان به آن ها بپيوندند ، منحرف نشده است.
1 – علت اين که دستور دفاع کاراته توسعه يافت و نيز علت باقي ماندن آن فقط به خاطر دفاع شخصي به عنوان هنرهاي نظامي بود. روشي براي بيشتر زنده بودن. موقعي که زندگي شخص مورد تهديد واقع مي شود هرگز مقصود اين نبوده است که فرمان دفاع کاراته يک رقص زيبا با يک سري حرکات موزون باشد، به همين دليل است که از آغاز کاراته کان ذن ريو دو سيستم کوميته داشته است.
الف: کاراته ورزشي، عملي (فعال) با قوانين اساسي شرقي جهت برنده شدن در رقابت ها
ب: کاراته مبارزه اي ، چهره واقعي کاراته که نظير روبرويي مهلک واقع گرايانه را ديکته مي کند.
به طور واضح اين تقريبا در کل کاراته ورزشي متفاوت است زيرا نسبتا همه تکنيکهايي که در کاراته مبارزه اي استفاده مي شود در کاراته ورزشي يا ممنوع هستند يا اصلا موجود نمي باشند و يا حداقل با کنترل کردن و امتيازات برخوردي متفاوت اجرا مي شوند نسبت به ملايم کردن تاثيرش.
براي همه هنرجويان پيشرفته کاراته کان ذن ريو ، بردن به سمينارهاي کاراته مبارزه اي و آشنايي با جنبه هاي واقعي کاراته ورد نياز است.
2 – کان ذن ريو سير تکاملي فرمان کاراته است. هميشه و به طور ثابت هر کمبودي را ارزيابي و تکنيک هاي جديد را اضافه مي کند و شبيه ساير سبک هاي کاراته که تکيه بر ثبات عقيده و تغيير ناپذيري دارند نمي باشد. کان ذن ريو هميشه در حال گشايش و انبساط است و معتقد است که سير تکاملي هر هنر يا علمي يک مرتبه متوقف مي شود.
اگر شخص به صورت يک نماي تاريخي ، کان ذن ريو را دسته بندي مي کرد (به عنوان مثال، شوريته يا ناهاته) با دقت بيشتري مي گفت که آن بيشتر شبيه تماريته است . تماري يک دروازه است و بيشتر تحت تاثير سبک هاي مختلف هنرهاي رزمي است.
کمال هرگز نمي تواند قابل دسترسي باشد کمال عبارت است از جستجو، از تلاش نهايي انسان، و آن شعار و فرمان کاراته کان ذن ريو مي باشد.
عمل منجر به فکر مي شود، فکر به کنجکاوي – کنجکاوي به تحقيق – تحقيق به کشف – کشف به توسعه – توسعه به تحول – تحول به تکامل ،، اما تکامل هرگز به انتها نمي رسد ، فقط نزديک مي شود اما جستجوي تکامل و کوشش انساني هميشگي و اين شعار کان ذن ريوست............
__________________