بابك: وعده ها عملى نشدحسن بابك سرمربى پيشين تيم ملى كشتى فرنگى بزرگسالان كشورمان با ابراز تأسف از نتايج ضعيف فرنگى كاران گفت : اين اتفاقات و حوادث كاملاً قابل پيش بينى بود. بابك يادآور شد:كشتى گيران ما به ندانم كارى فدراسيون و كادر فنى باختند. آنها به هيچ عنوان مهياى المپيك نبودند و اين دوره از بازى ها را با مسابقات جهانى اشتباه گرفته بودند. ميدان المپيك چيزى كاملاً متفاوت با ساير ميادين ورزشى است و اين موضوعى بود كه بايد به ملى پوشان تفهيم مى شد اما دريغ از اين كار، چرا كه خود همين افراد هم بزرگى اين ميدان را نمى دانستند.