صفحه ای را به اندازه ۳۰۰×۳۰۰ پيکسل باز کنيد. سپس کليد D را فشار دهيد. به منوی ***** رفته و گزينه Render > Clouds را انتخاب کنيد.


به image>adjustments>curves رفته و نمودار را به صورت شکل روبرو تبديل کنيد.


به منوی Select رفته و Color Range را نتخاب کنيد. مقدار fuzziness را به ۲۰۰ تغيير دهيد (البته اين مقدار بستگی به صورت ابری که شما ساخته ايد دارد) و گزينه Select را به حالت انتخاب قرار دهيد.


به Select > Feather رفته و مقدار را به ۲ تغيير دهيد سپس به Filter>Render>Clouds برويد. توجه داشته باشيد شکل خود را از حالت انتخاب خارج نسازيد.

به Select > Inverse و سپس به Filter > Render > Difference Clouds برويد. به Image>Adjustments>Hue&Saturation رفته و سپس مقدار زيرا تغيير دهيد:
Hue = 146, Saturation = 50, Lightness = -7 و Colorize را انتخاب کنيد.


به Filter > Noise > Add Noise رفته و مقدار (Uniform,Monochromatic, 20) را تغيير دهيد. سپس به Filter > Texture > Craquelure برويد.
ب

ه منوی Select رفته و Inverse را برگزنيد، بعد به Image >Adjustments> Hue&Saturation برويد و مقدار زيرا تغيير دهيد:
Hue = 202, Saturation = 61, Lightness = 8 و Colorize را انتخاب کنيد. (سعی کنيد تا رنگ به صورت آبی تبديل شود)
ب

ه Filter> Distort> Ocean Ripple رفته و مقدارها را به ۲ و ۱۰ تغيير دهيد.
بعد از اتمام اين مراحل شکل را از حالت انتخاب خارج سازيد. در پايان شکل شما شبيه شکل روبرو خواهد بود.
ا

گر هم دوست داشته باشيد می توانيد با رفتن به Filter > Distort > Spherize شکل را به صورت کره تبديل کنيد. پس از آنکه اين ***** را اعمال کرديد با انتخاب ابزار سلکت دايره ای، دايره ای را به اندازه کره زده و سپس با فشار دادن يک زمان کليدهای Shift + Ctrl + I سلکت را وارونه کرده و سپس کليد Delete را فشار دهيد. در پايان شما کره ای همانند شکل زير خواهيد داشت.


گردآورنده: طه - Borna66
منبع:مجيد انلاين