برخی یافته های جالب توجه در خصوص معتادان خودمعرف به مراکز درمانیبرخی یافته های جالب توجه در خصوص معتادان خودمعرف به مراکز درمانی:

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در بررسی آمار 4 ماهه اول سال 86 و 87 معتادان خودمعرف یکی از مراکز درمان اعتیاد دولتی استان اصفهان به نتایج جالب توجهی دست یافت که تا حدودی با باورهای جاری در جامعه در خصوص اعتیاد و ترک آن متفاوت است. البته قابل ذکر است این یافته ها در حال حاضر، صرفاً به عنوان فرضیه های جالبی مطرح شده اند و این شورا طی برنامه مشخصی در صدد بررسی آمار کلیه معتادان خودمعرف به مراکز درمان استان اصفهان جهت تعمیم این یافته ها به کل جامعه خودمعرفین استان می باشد.
1ـ ملاحظه شد حدود 80 درصد معتادین خودمعرف در گروه سنی 26 سال و بالاتر قرار دارند و صرفاً حدود 20 درصد آنها در گروه سنی زیر 26 سال می باشند.
2ـ بررسی میزان تحصیلات معتادین خودمعرف نشان داد در همه رده¬های تحصیلی اعم از بی سواد تا تحصیلات عالی دانشگاهی مشکل اعتیاد دیده می شود.
3ـ حدود 80 درصد افراد مراجعه کننده در مشاغل مختلفی اعم از دولتی و آزاد مشغول به کار بوده اند و صرفاً 20 درصد آنها از بیکاران جامعه می باشند.
4ـ حدود 60 درصد مراجعه کنندگان افراد متأهلی هستند که هر کدام 1 یا 2 فرزند دارند.
5ـ در 4 ماهه اول سال 86 حدود 70 درصد مراجعه کنندگان مصرف کننده تریاک بوده اند در صورتی که در 4 ماهه اول سال 87 از این درصد کاسته شده و درعوض متأسفانه بر مصرف کنندگان داروهای خطرناک دیگر نظیر کراک افزوده شده است.
6ـ 70 درصد مراجعه کنندگان حداقل یک یا دو بار ترک داشته¬اند.
بنابراین این فرض در ذهن شکل می گیرد که:
1ـ نرخ سنی اعتیاد در اصفهان در حال افزایش است.
2ـ اعتیاد خاص گروه بی سواد یا کم سواد، مجرد و بیکار جامعه نیست.
3ـ مصرف تریاک کم کم جای خود را به مصرف انواع مواد خطرناک داده است.
4ـ درمان اعتیاد نیاز به صبر و پشتکار بالاتری نسبت به درمان برخی دیگر از بیماریها دارد.