تدوین استراتژیهای وظیفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس:

در این قسمت به اختصار استراتژیهای استخراج شده براساس بخشهای مختلف وظیفه ای ارائه می‌گردند:


بخش وظیفه ای استراتژیهای وظیفه‌ای
ساختاری
 • تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
 • اصلاح فرآیندهای اجرایی
 • بازنگری و اصلاح ساختار كلان و تفصیلی دانشگاه
 • ایجاد دانشکده‌های جدید
نظام نیروی انسانی
 • بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای هیأت علمی) مؤمن
  و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه
 • بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی مؤمن و متعهد به نظام جمهوری
  اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه (کارکنان)
فرایندهای مدیریت
 • بررسی‌وبازنگری‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
 • اصلاح فرآیندهای اجرایی
سیستم مالی
 • تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
 • تلاش برای جذب منابع مالی
 • ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
 • توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیازهای جامعه
تكنولوژی
 • تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین
 • توسعه فضای فیزیكی دانشگاه
روابط عمومی و امور بین‌الملل
 • توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه
 • بازبینی و ارتقاء نظام روابط عمومی دانشگاه
آموزشی
 • افزایش توان علمی برخی رشته‌ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در كشور
 • افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر
 • بازنگری نظام جامع‌ آموزشی دانشگاه
 • حفظ صیانت و حرمت ساحت علم
 • اصلاح فرآیندهای اجرایی
 • ارتقا جایگاه علمی دانشكده های علوم انسانی و هنر
 • ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
 • ایجاد دانشکده های جدید
 • رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
 • رایزنی با مراكز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
پژوهشی
 • بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه
 • افزایش تولیدات علمی دانشگاه
 • تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیاز جامعه
 • تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
 • افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر
 • توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
 • رایزنی با مراكز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
دانشجویی و فرهنگی
 • افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر،
  مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه
 • ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه


بررسی مقایسه‌ای وضعیت بخشهای مختلف وظیفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس:

در جدول ذیل وضعیت هر یک از بخشهای وظیفه‌ای مورد مطالعه در محیط داخلی دانشگاه ارائه شده است. همانطور که داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد وضعیت آموزشی و وضعیت پژوهشی دانشگاه بهتر از سایر بخش‌های وظیفه‌ای می‌باشند. در نقطه مقابل وضعیت مالی و وضعیت خدمات دانشجویی- فرهنگی دانشگاه ضعیف‌ترین بخشهای وظیفه‌ای دانشگاه می‌باشند. شکل ذیل نیز مبین این واقعیت می‌باشد.


جدول ماتریس بررسی مقایسه‌ای وضعیت بخشهای مختلف وظیفه‌ای:


ردیف حوزه وظیفه‌ای مورد مطالعه نمره حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وزن حاصلضرب
1 وضعیت ساختاری 164/2 093/0 201/0
2 وضعیت نظام نیروی انسانی 026/2 091/0 184/0
3 فرایندهای مدیریت 267/2 131/0 297/0
4 وضعیت مالی 848/1 126/0 233/0
5 وضعیت تکنولوژیک 317/2 143/0 331/0
6 وضعیت روابط عمومی 051/2 105/0 215/0
7 وضعیت آموزشی 546/2 157/0 400/0
8 وضعیت پژوهشی 573/2 068/0 175/0
9 وضعیت خدمات دانشجویی- فرهنگی 951/1 086/0 168/04- اهداف اجرایی- عملیاتی دانشگاه


اهداف اجرایی- عملیاتی:


 • ایجاد محیط یادگیری پویاوخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و كارآفرینان متعهد و مومن به انقلاب اسلامی
  • افزایش و بهبود سرانه فضای فیزیكی دانشگاه
  • بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی
  • افزایش تعداد قطب‌های علمی دانشگاه
  • ایجاد محیط آموزشی خلاق
  • افزایش استفاده از روشهای نوین آموزشی
  • افزایش تعداد بخشها و دانشكده های جدید
  • افزایش اختیارات و مسئولیتهای دانشكده‌ها و گروه‌های آموزشی
  • اصلاح و به روز رسانی رشته‌ها و برنامه‌های درسی بر اساس نیازهای جامعه
  • ایجاد و تقویت همكاریهای بین رشته‌ای
  • ایجاد فرهنگ استاد دانشجویی
  • ایجاد كرسی‌های نظریه‌پردازی
  • ایجاد و توسعه آموزشهای مجازی
  • افزایش تعداد دوره های فوق دكتری

 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

  • انتشار و توسعه مجلات با نمایه های معتبر علمی با استاندارد جهانی
  • دسترسی به اطلاعات و اسناد علمی
  • افزایش تعداد قطب‌های علمی
  • افزایش تولیدات علمی
  • ایجاد، تقویت و تعدیل پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاه
  • شناسایی جایگاه و رتبه علمی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها
  • توسعه نظام ارزشیابی درونی در سطح دانشگاه
  • افزایش كتب تالیفی اعضای هیات علمی
  • افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی
  • ایجاد كرسی‌های نظریه‌پردازی

 • تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار، ایجاد نهضت نرم افزاری، كسب فناوریهای نوین (از جمله ریز فناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
  • ایجاد و تقویت دوره‌های كارورزی دانشجویان
  • پاسخگویی به چالش‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی
  • هدایت پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای نیازهای جامعه
  • ایجاد، توسعه و تقویت مراكز كارآفرینی، رشد و پارك فناوری دانشگاه
  • بازنگری و ایجاد رشته‌های جدید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه
  • ایجاد و توسعه مراكز تحقیقاتی مشترك با مراكز علمی بین‌المللی

 • برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، و نظام جمهوری اسلامی ایران

  • گزینش و جذب كاركنان توانمند، متخصص، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در دانشگاه
  • گزینش ویژه عمومی و علمی اعضای هیات علمی توانمند، متخصص، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت های علمی و عمومی
  • افزایش توانمندیهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
  • افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای كاركنان
  • افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی
  • افزایش رضایت شغلی كاركنان
  • بهبود نظام ارزیابی عملكرد اعضای هیات علمی
  • بهبود نظام ارزیابی عملكرد كاركنان
  • افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب دانشجویان ممتاز و مستعد

 • توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات دانشجویی

  • ارتقاء سطح رفاه دانشجویان

 • بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی

  • افزایش كارایی سازمانی دانشگاه
  • افزایش اثربخشی سازمانی دانشگاه

 • فراهم آوردن امكانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد

  • توسعه امكانات و تجهیزات سخت افزاری
  • توسعه امكانات و تجهیزات نرم افزاری

 • ارتقاء همكاری با مراكز علمی - فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

  • ارتقاء توانمندی روابط بین‌المللی دانشگاه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترك با مراكز علمی معتبر بین‌المللی
  • ایجاد و توسعه همكاریهای علمی با مراكز معتبر بین‌المللی
  • افزایش جذب متقاضیان فرصتهای مطالعاتی از سایر كشورها
  • ایجاد شعب بین‌المللی در داخل و خارج كشور جهت كمك به گسترش و توسعه نفوذ علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی

 • فراهم آوردن منابع مالی پایدار

  • افزایش جذب كمكهای مالی
  • افزایش درآمدهای آموزشی دانشگاه
  • افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه

 • تحقق فرهنگ معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مكتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی

  • تكریم و ارتقاء منزلت انقلابی اعضاء هیات علمی، كاركنان و دانشجویان براساس هنجارهای فرهنگ بومی دینی
  • اعتلای معرفت و بصیرت دینی
  • تقویت هویت ملی و نهادینه سازی ارزشهای انقلاب اسلامی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده