سوال دیگر به چه ترتیبی میتوانم دزیگیر تصویری را از حالت auto arm خارج کنم