ابتدا يك مستطيل ايجاد كنيدبا استفاده از ابزار Rectangle Tool افكت زير رو روي مستطيلي كه ايجاد كرديد،اعمال كنيدخب حالا بالا وپايين شكل خود اشكال زير رو ايجاد كنيد(در لايه جديد)براي ايجاد خوردگي در شكل با استفاده از Pen Tools تعداد اشكال نوك تيز مانند شكل ايجاد كنيد
بعد با استفاده از Pathfinder تمام اشكال رو در هم ادغام كنيدخب حالا لايه زيري رو انتخاب كنيد و گراديانت مناسب رو به شكل نسبت دهيد
براي بهتر شدن مي‌تونيد از شكل دوم ايده بگيريدتقريبا كار تمام شده است، در ادامه بايد يك گرادينت مناسب هم به لايه دوم نسبت دهيد.مانند شكلاگر تمام مراحل را به درستي انجام دهيد ، همچين لوحي خواهيد داشت