ایت الله منتظری
سوال : در سالهاى اخير پديده اى فقهى در جوامع عربى و خصوصا‏ ‏خليجى با نام ازدواج مسيار نظر علماى عامه را به خود جلب نموده و‏ ‏هنوز در محافل علمى بر سر حليت يا حرمت آن بحث هايى مطرح است .‏ ‏لذا از آن مرجع عاليقدر تقاضا دارم نظر شريف را در اين باره و ترجيحا با‏ ‏ذكر استدلال بيان نمايند.
‏ ‏
پاسخ ابت الله منتظری :

‏ ‏بسمه تعالى
‏ ‏با سلام و تحيت
‏ ‏از قرار اطلاع ازدواج مذكور ازدواج دائم ولى نوعا مخفى و همراه با شرط‏ ‏سلب يا عدم اعمال بعضى از حقوق و آثار نكاح دائم در ضمن عقد است‏ ‏كه البته چه بسا علت روى آوردن به آن همان محذورى است كه اهل سنت‏ ‏به خاطر انكار نكاح موقت با آن مواجه شده اند. اين نكاح اشكالى ندارد‏ ‏هرچند شرط ضمن آن در بعضى موارد فاسد يا غير الزامى است .
‏ ‏به طور كلى آنچه حكم شرعى نكاح محسوب شود مانند ارث ، قابل‏ ‏اسقاط در ضمن عقد يا خارج آن نيست ولى آنچه حق محسوب مى‎شوند‏ ‏مثل حق قسم يا حق هم خوابى يا حق انتخاب مسكن و غيره نوعا قابل‏ ‏اسقاط است و شرط فعل يا ترك فعل نيز نوعا اشكالى ندارد مثل تعهد به‏ ‏عدم مطالبه ارث يا تعهد به هبه سهم الارث (به نحو شرط فعل نه شرط‏ ‏نتيجه ) مگر در مواردى كه در بعضى از روايات غير مشروع محسوب شده‏ ‏است مثل شرط عدم ازدواج مجدد. و شرائط مذكور بايد به طور جداگانه‏ ‏مورد بررسى قرار گيرد.