عمارت ملك

در محل بهمني قرار گرفته از شهر هشت كيلومتر فاصله دارد مساحت زير بناي آن 4000 هزار متر مربع است. در دوره قاجاريه ساخته شده.

عمارت متعلق به يكي از ثروتمندان بوشهر به نام محمد مهدي ملك التجاره بوده است

وي براي سفري تفريحي - تجاري به كشور فرانسه رفته و در آنجا كاخ يكي از وزراي قرن وسطي را مي بيند و نمونه آن را در بوشهر پياده مي كند.

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]