معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تشريح جزئيات پذيرش دانشجوي دکتري پژوهش محور گفت: نسبت «پنج به يک» به عنوان نسبت مجاز پذيرش دانشجوي دکتري آموزشي پژوهشي به دانشجوي دکتري پژوهش محور در نظر گرفته شده است.

حسين نادري منش در گفت و گو با مهر با بيان اين خبر گفت: در آئين نامه جديد پذيرش دانشجوي دکتري که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است ذکر شده که دانشگاه‌ها مي‌توانند به ازاي هر 5 دانشجوي دکتراي «آموزشي پژوهشي» يک دانشجوي دکتري پژوهش محور پذيرش کنند.
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره پذيرش دانشجوي دکتري پژوهش محور گفت: پذيرش دانشجوي دکتري پژوهش محور به شرطي مقدور است که موضوع پايان نامه در جهت درخواست و رفع نياز سازمان، نهاد يا دستگاه اجرايي به عنوان کارفرما باشد.
نادري منش درباره زمان اجرايي شدن پذيرش دانشجوي دکتري پژوهش محور در دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در رشته‌هايي که مي‌خواهند دانشجوي دکتري پژوهش محور پذيرش کنند بايد درخواستشان را به شوراي گسترش آموزش عالي ارائه کنند و در صورت موافقت شوراي گسترش آموزش عالي دانشجوي دکتري پژوهش محور را پذيرش کنند.
معاون آموزشي وزير علوم خاطرنشان کرد: دوره دکتري پژوهش محور کاملاً تقاضا محور است و يک سازمان يا دستگاه هزينه دوره را تامين مي کند. دوره نيز در جهت برطرف کردن يکي از نيازهاي آن دستگاه خواهد بود.
وي با بيان اينکه تعداد واحدهاي درسي در دوره دکتري 36 واحد است ، گفت: در دوره دکتري آموزشي پژوهشي 12 تا 18 واحد آن درسي و 18 تا 24 واحد آن مربوط به رساله است. دوره دکتري پژوهش محور نيز 3 تا 8 واحد دروس مرتبط با رساله و 28 تا 33 واحد مربوط به رساله دارد.

معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري افزود: در هر دو دوره پذيرش دانشجوي دکتري، کميته راهبري هدايت دانشجو را بر عهده دارد که در دوره دکتري پژوهش محور اين کميته متشکل از معاون پژوهشي، مسئول گروه و کارفرما است و در دوره دکتري آموزشي پژوهشي نيز متشکل از استاد راهنما و دو نفر عضو هيئت علمي به انتخاب گروه است.

نادري منش درباره مدت زمان مجاز تحصيل در دوره‌هاي دکتري «آموزشي پژوهشي» و «پژوهش محور» اضافه کرد: مدت زمان مجاز تحصيل در دوره دکتري آموزشي پژوهشي حداقل سه سال و نيم و حداکثر چهار سال و نيم و در دوره دکتري پژوهش محور حداقل سه سال و حداکثر چهار سال است که در صورت نياز تا يک نيمسال تمديد مي‌شود.

آيين نامه برگزاري دوره‌هاي دکتري پژوهش محور و آموزشي پژوهشي به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و نيمه دوم سال 89 به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ابلاغ شده که به گفته معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال تحصيلي 91 - 90 اجرا مي‌شود.