مواد لازم:

تخم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 4 عدد
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 2 قاشق فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] خوری
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 1 قاشق فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] خوری
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 1 قاشق فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] خوری
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 4 عدد
فلفل فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ای خرد شده 1 قاشق فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] خوری
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کمی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 2 قاشق فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] خوریطرز تهیه:

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ها را خوب هم می زنیم و همه ی مواد را به آن اضافه کرده و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] می ریزیم. سپس مواد فوق را در تابه ای که در آن فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] را فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کرده ایم، می ریزیم.در تابه را می گذاریم تا تخم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ها با حرارت ملایم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] شود. سپس آن را بر می گرانیم تا فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] دیگر تخم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ها هم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] شود. این فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] خیلی سریع آماده می شود و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ی کاملی است.