مرا در بدست آوردن مساحت و محیط مستطیل به کمک ترکیب راهنمایی کنید.