عوارض دیابت در بارداری (مقالات و گزارشات)

يك متخصص بيماريهاي داخلي تاكيد كرد: ديابت قبل ازبارداري با توجه به مدت و شدت عوارض، احتمال بروز ريسك‌فاكتورهاي زايمان زودرس،ماكروزومي، محدوديت رشد جنين، تولد نوزاد مرده و مرگ نوزاد قبل از تولد نسبت بهجمعيت معمولي را افزايش مي‌دهد.

دكتر عليداد فاني در گفت‌وگو باخبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اين كه ماكروزومي (چاقي بيش از حد نوزاد) و زايمان سخت از عوارض ديابت در زنان باردار است، تصريحكرد: ديابت در زنان احتمال خطرات زايماني را براي مادر و نوزاد افزايش مي‌دهد، لذابراي پيشگيري از بروز اين بيماري بايد قندخون ناشتاي زن باردار مبتلا به ديابت كمتراز 105 mg باشد.

وي همچنين به رژيم غذايي، دارو درماني با نظر پزشكو انجام حركات ورزشي براي كنترل بيماري تاكيد كرد.

اين متخصصخاطرنشان كرد: در زناني كه قبل از بارداري ديابت داشته‌اند، بروز عوارض بستگي بهمدت بيماري، عوارض قلبي، ريوي، نفروپاتي و افزايش فشارخون دارد

تولد نوزاد با وزن بيش از ‌٥/٤ كيلوگرم ازعوارض ديابت بارداري است

كارشناس مسؤول ديابت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكياعلام كرد: طبق برآورد انجام شده حدود ‌٥/٤ درصد زنان در دوران بارداري دچار ديابتمي‌شوند.

دكتر عليرضا مهدوي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس بهداشت ودرمان خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين كه ديابتي كه به علت بارداري بروز كند « ديابت بارداري» اطلاق مي‌شود، اظهار داشت:‌ در چند درصد افراد ديابت پس از ختمبارداري ادامه‌ خواهد يافت.

وي از ريسك‌ فاكتورهاي ديابت بارداري راچاقي، سابقه فاميلي و سابقه ديابت در دوران بارداري دانست و تصريح كرد: در صورتوجود يكي از اين علايم انجام تست قندخون طي دوران بارداري ضرورياست.
اين كارشناس مسؤول عوارض ديابت بارداري را سقط، مرده‌زايي وتولد نوزاد با وزن بيشتر از ‌٥/٤ كيلوگرم ذكر كرد و افزود: غربالگري زنان مبتلا بهديابت در هفته ‌٢٤ تا ‌٢٨ بارداري و تست تحمل گلوكز gtt انجاممي‌شود.
دكتر مهدوي ادامه داد: در اين تست پس از خوردن ‌٥٠ گرمگلوكز قند خون آزمايش و در صورت بالا بودن تست مجدد درخواست و كنترل و درمان صورتمي‌گيرد.
به گفته وي، زنان باردار قند خون كمتري داشته و به اينمنظور fbs (قند خون ناشتا) ارزش زيادي ندارد
كارشناس مسؤول برنامهديابت وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: براي درمان زنان باردار مبتلا به ديابت به دليلكاهش اثرات تراتوژن ساير داروها انسولين تجويز مي‌شود و در اين دوران مصرف قرصكاملا ممنوع است.

وي يادآور شد: بسياري از زنان باردار نگراناستفاده از انسولين هستند ولي جز عوارض محل تزريق عارضه خاص ديگري ندارد.
ديابت دوران بارداري باعث كاهش ضريب هوشيمي‌شود

آسيب‌هاي مغزي و كاهش ضريب هوشي در سنين بالا، ناشي ازعوارض ديابت در دوران بارداري است.

دكتر محسن خوش‌نيت فوق تخصص غددو عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اين مطلب، اظهارداشت: مهمترينعارضه‌ي ديابت در دوران بارداري افزايش وزن جنين يا ماكروزومي است، كه با وزن بيشاز 4 هزار گرم در هنگام تولد همراه است و متعاقب آن احتمال ضربات و تروماهايزايماني شامل دررفتگي شانه، آسيب اعصاب اندام‌هاي فوقاني و فلج شبكه‌هاي عصبي اندامفوقاني افزايش مي‌يابد.

وي تاكيد كرد: مرگ ناگهاني جنين در ماههايآخر بارداري از ديگر عوارض قندخون كنترل نشده در دوران بارداري است. ميزان شيوعديابت در دوران بارداري در جوامع مختلف تا 14 درصد گزارش شده، و به دليل آنكه باعوارض زيادي براي مادر و جنين همراه است، امروزه توصيه مي‌شود، همه‌ي زنان در دورانبارداري از نظر قندخون آزمايش شوند
عضو هيات علمي دانشگاه علومپزشكي تهران يادآور شد:‌ ديابت در دوران بارداري با علايم ظاهري همراه نيست، لذابراي تشخيص اين بيماري تست قندخون در هفته‌هاي 24 تا 28 بارداري ضروري است. در اينتست پس از مصرف 50 گرم گلوكز، قند خون ارزيابي شده، در صورتي كه قند خون بالاتر از 130 گزارش شود، تست‌هاي تكميلي‌تر همچون تست تحمل گلوكز انجام مي‌شود و پس از اثباتديابت به درمان آن مبادرت مي‌ورزند.

دكتر خوش‌نيت تصريح كرد: دارويمجاز در دوران بارداري انسولين است و زنان باردار مجاز به استفاده از قرص‌هايخوراكي نيستند. در صورتي كه زنان باردار قبل از لقاح قندخون كنترل نشده داشتهباشند، احتمال بروز ناهنجاري‌هاي جنين در سيستم قلبي و عروقي، عصبي و اسكلتي وجوددارد.

به گفته‌ي وي، مادران چاق و افرادي كه سابقه‌ي ‌فاميلي ديابتدر بستگان درجه‌ي اولشان وجود دارد و كساني كه سابقه‌ي جنين درشت، دوبار سقط ومرده‌زايي دارند، بيشتر در معرض ابتلا به ديابت دوران باداري قرار دارند. به دليلعوارضي نظير چاقي، ديابت نوجوانان و عوارض مامايي در حين تولد و بعد از آن ضرورياست، ديابت بارداري خيلي سريع تشخيص و به طور دقيق درمان شود.

دكترخوش‌نيت در خاتمه خاطرنشان كرد: علت ديابت در دوران بارداري ناشي از يك نارساييخفيف در لوزالمعده است، در اين دوران هورمون‌هاي زيادي ترشح مي‌شوند كه ضد انسولينبوده، در صورتي كه لوزالمعده‌ي مادر نتواند انسولين به مقدار زياد ترشح كند، قندخونافزايش مي‌يابد.

احتمال سقط جنين در مادران باردار مبتلا بهديابت 5 برابر بيشتر است

طبق يك سري مطالعات گسترده، احتمال سقط جنين در مادرانبارداري كه به بيماري ديابت مبتلا هستند در حدود 5 برابر افزايش پيدا مي‌كند.

به گزارش ايسنا، همچنين احتمال مرگ نوزادان اين مادران در صورت زنده متولدشدن در ماه اول تولد 3 برابر بيشتر از ساير نوزادان است.

به علاوه آمارنشان مي‌دهد كه از هر 1000 نوزادي كه در اين شرايط متولد مي‌شوند 42 نوزاد بهنارسايي‌هاي مادرزادي مبتلا هستند.
اين تحقيقات در واقع گسترده‌ترينمطالعات جهاني براي بررسي تاثير ابتلا به ديابت در دوران بارداري است. در اينمطالعات محققان 2356 هزار نوزاد متعلق به مادران ديابتي را در طول 12 ماه تا ماهمارس سال 2003 مورد آزمايش و مطالعه قرار دادند.
در اين مطالعات 63 موردمرده‌زايي و نيز مرگ 22 نوزاد در 4 هفته اول پس از تولد مشاهده شد. ديابت يكي ازشايعترين مشكلات دوران بارداي است كه تقريبا در هر 250 مورد بارداري يك مورد ابتلابه اين بيماري اتفاق مي‌افتد.

براساس يك پژوهش:
ديابت بارداري احتمال مرده زايي و
يرقان نوزادي را افزايش مي دهد

براساس يافته‌هاي يک پژوهش، مرده زايي،ماکروزمي، زجر تنفسي، هيپوگليمي، يرقان و ناهنجاريهاي نوزادي مادرزادي در زنانمبتلا به ديابت بارداري بيش از ساير زنان باردار است.

به گزارش سرويسپژوهشي ايسنا علوم پزشکي تهران، ابوالفضل محمد بيگي، مربي گروه اپيدمولوژي دانشکدهپيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اراک در اين پژوهش آورده است: ناهنجاري‌هاي مادرزاديدرزنان مبتلا به ديابت بارداري بيش از سايرزنان است.

اين مطالعه برروي 420 مادر بستري شده در بيمارستان‌هاي شيراز انجام شد که از اين تعداد 70 نفر مبتلابه ديابت بارداري بودند؛ اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه بدست آمد.

دوگروه تحت مطالعه ازلحاظ مرده‌زايي، ماکروزمي، زجر تنفسي، هيپوگسيمي،يرقان و ناهنجاريهاي مادرزادي با هم تفاوت معني داري داشتند.

نتايجمطالعه نشان مي دهد مرده زايي، ماکروزمي، زجر تنفسي، هيپوگسيمي و يرقان نوزادي درزنان مبتلا به ديابت دوران بارداري به طور قابل ملاحظه اي بيش از ساير زنان است.
طبق توصيه اين بررسي اقدامات پيشگيرانه ازبيماري ديابت جدا از عوارضشديد عصبي، کليوي، آناتوميک و... درهمه اقشار جامعه به ويژه زنان باردار به دليلعوارض و پيامدهاي آن بر روند زايمان و نوزاد ضروري است.

دیابت و عوارض جنینی

ناهنجاری های مادرزادیدر جنین مادران دیابتی 2 تا 4 برابر بیشتر افراد بدون دیابت می باشد.این ناهنجاریهاعبارتند از عدم تشکیل لوله عصبی ، ناهنجاریهای قلبی و کلیوی .
میزان مرگ جنیندر حوالی زایمان دو برابر افراد عادی است و بیشتر این مرگ ها بعلت ناهنجاریهایکشنده جنینی است.
بیشتر ناهنجاریها جنینی در سه ماهه اول حاملگی رخ می دهد ولذا کنترل قند در سه ماهه اول بارداری بسیار لازم است.عدم کنترل قند در قبل از لقاحو در سه ماهه اول بارداری می تواند باعث نقایص جنینی شدید در 5 تا ۱0% بارداری ها وسقط های خود بخودی در ۱5 تا 20 % بارداری ها گردد. این نقایص جنینی عامل عمده مرگجنین مادران دیابتی می باشد.

عدم کنترل قند در سه ماهه دوم و سوم باعث درشتشدن جنین می شودکه برای مادر و کودک هردو خطرناک می باشد. افزایش وزن جنین (ماکروزوم) در افراد دیابتی دو برابر افراد بدون دیابت است.نوزاد درشت باعث افزایشخطر صدمات حین زایمان، افت قند نوزاد ، زردی ، زجر تنقسی، افزایش بیش از اندازهتعداد گلبولهای قرمز و بزرگی قلب نوزاد می گردد.
مطالعات متعدد نشان داده استایجادنقایص جنینی شدید در مادرانی که تحت مراقبت دیابت بوده اند بسیار کاهش مییابد و طبیعی کردن قند خون در حدود نرمال خطر ناهنجاری را تا حد افراد عادی جامعهکاهش می دهد.

بارداری های برنامه ریزی شده و با مراقبت تیم دیابت از بسیاریاز این عوارض پیشگیری می کند.متاسفانه تا دو سوم این بارداریها بدون برنامه وناخواسته بوده که خطر نقایص جنینی این مادران را زیاد می کند و لذا آموزش در مورداحتمال نقایص جنینی در بارداری بدون برنامه و با قند بالا به این مادران بسیار لازمو ضروری است.ضمن آنکه این افراد باید از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفادهکنند.

احتمال بروز بيماري وعوارض در مادران ديابتي بسيار بالااست

يك متخصص زنان با اشاره به اهميت بالاي مشاوره قبل از بارداري گفت: عوارض نوزادي و جنيني در مادران ديابتي بسيار بالا است.
دكترلاله اسلاميان درگفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه زناني كه ديابت دارند بايد قبل از بارداريبيماريشان را كنترل كنند، افزود: مشاوره اين افراد قبل از بارداري از اهميت بالاييبرخوردار است و در تمام طول مدت بارداري بايد مراجعه به پزشك معالج خود را مستمركنند، بنابراين مراقبت مادر و جنين بايد بيش از گذشته بايد مورد توجه قرارگيرد.

وي با بيان اين كه زنان باردار مبتلا به ديابت، دوران بارداريپراسترسي را مي‌گذارنند، اظهار كرد: اين افراد بايد مورد معاينه مستمر متخصص غدد وزنان قرار گيرند و از تغذيه متعادل تحت نظر پزشك بهره‌مند شوند. همچنين عوارضنوزادي و جنيني در آنها بسيار بالا است.

اين متخصص زنان با بيان اين كهابتلاي نوزاد به ديابت از طريق مادر بستگي به نوع ديابت مادر دارد، خاطرنشان كرد: زناني كه ديابت بارداري دارند، ابتلاي نوزاد به ديابت در حد صفر است اما زناني كهاز گذشته ديابت داشته و وابسته به انسولين هستند، احتمال تولد نوزاد ديابتي در آنهابسيار بالاست.

وي با بيان اين كه نزديك به دو درصد حاملگي‌ها امكان ديابتيشدن را دارند، تصريح كرد: همچنين شانس ديابت در جمعيت عادي تقريبا دو درصد است و باتوجه به اين مساله ممكن است در نوزاد متولد شده، امكان كاهش قند خون، كلسيم و بروزتشنج وجود داشته باشد اما خطر ابتلاي اين نوزادان به ديابت در آينده بسيار ضعيفاست.

دكتر اسلاميان ادامه داد: امكان تشخيص ديابت در كودكان بين سنين 4 تا 9سالگي وجود دارد. زيرا ژن ديابتي به آنها منتقل شده و تنها در آينده امكان درمان ازطريق پيوند پانكراس و سلول‌هاي بنيادي وجود دارد.

وي با بيان اين كه زنانيكه به صورت مادرزادي رحم ندارند، امكان استفاده از رحم جايگزين را دارند، افزود: همچنين در صورتي كه به علت برخي بيماري‌هاي خاص و يا يك بيماري زمينه‌يي امكان رشدجنين در رحم مادر وجود نداشته و يا مشكلاتي در ناسازگاري خوني مادر وجود داشتهباشد، استفاده از رحم جايگزين يا كمكي توصيه مي‌شود؛ به طوري كه تخمك و اسپرم درخارج از بدن رشد داده و در رحم زن ديگري كاشته مي‌شود.

دكتر اسلاميان بابيان اين كه زنان مطلقه و زناني كه همسرشان متوفي هستند، امكان اجاره رحم را دارند،اظهار كرد: وابستگي احساسي زن به كودكي كه رحم كمكي را 9 ماه در شكم خود نگهداريمي‌كند، يكي از مشكلات موجود به شمار مي‌رود.

۶۰درصد زنان ديابتي با احتمال سقط مكررو مرده زاييجنين روبرو هستند

يك متخصص بيماري‌هاي خوني گفت:تقريبادر۶۰درصد زنانديابتي باردار، امكان سقط مكرر، مرده‌زايي و بروز مشكلاتي در ارگانيسم مادر وجوددارد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، دكتر” طالب آزرم” ازدانشگاه علومپزشكي اصفهان در گفت وگو باخبرنگاران افزود:ديابت دوران بارداري ديابتي است كهفردبه‌دليل شرايط خاص اين دوران و استرس‌هاي مختلف ،به آن مبتلا مي‌شود.

ويبا اشاره به اينكه ديابت در دوران بارداري حدود ۴/۵درصد از زنان بارداررا مبتلامي‌كند، افزود: ” قند خون در حد طبيعي بين ۶۰تا ۱۲۰ميلي‌گرم درصد است واگر قندخون زن باردار دو ساعت بعد از غذا، بالاي ۱۴۰باشد، بايد منتظر اختلال جنيني بود”.

آزرم تشخيص دير هنگام ديابت در كشور رااز علل اصلي آمار بالاي سقط جنيندوران بارداري ذكر كرد و گفت: اگر زني كه مبتلا به ديابت است به موقع و به طورصحيحدرمان شود و با آموزش‌هاي لازم قند خون خود راطبيعي نگه دارد، اين دوران به خوبي طيمي‌شود و نوزاد و مادر هر دو سالم خواهند بود.

وي اضافه كرد: افرادي كهفاميل درجه يك آنان مبتلا به ديابت بويژه از نوع دوم هستند و زناني كه دچار سقطهايمكرر مي‌شوند بايد تحت نظر پزشك زنان ، متخصص ديابت و چشم قرار گيرند.

ويگفت: زناني كه سابقه به دنياآوردن فرزندان بالاي چهار كيلو يا سابقه ديابت دربارداري قبلي داشته باشند و كساني كه سن بالاي ۳۰سال دارند و داراي قند خون وچربي بالايي هستند نيز بايد قبل از بارداري تحت نظر پزشك متخصص باشند.

وياضافه كرد : كساني كه از قبل سابقه بيماري ديابت دارند و تحت درمان هستند بايد توجهداشته باشند كه كنترل قند خون و نياز بدن به انسولين در زمان بارداري با زمان‌هايديگر تفاوت دارد.

وي با اشاره به اين كه اين افراد بايد در دوران بارداريتحت آزمايش‌هاي مداوم تخصصي هفتگي و ماهانه قرار داشته باشند گفت : بر اساس تحقيقانجمن ديابت بيش ۹۸درصد زنان بارداركه‌تحت درمان صحيح قرارگرفته‌اند بدون مواجههبا خطر، نوزادان سالم به دنيا آورده‌اند.

دیابت مادر در دوران بارداری بر حافظه کودک تاثیر منفیمی گذارد
کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری دچار دیابت بوده اند به دلیلکاهش آهن دچار تاخیر در تکمیل حافظه می شوند.
به گزارش سلامت نیوز مهر به نقلاز رویترز، اختلال در عملکرد کامل حافظه به این دلیل ایجاد می شود که در مادرانبارداری که دچار دیابت هستند وضعیتی ایجاد می شود که اکسیژن و آهن کافی به جنین نمیرسد و همین امر منجر به عوارض بدی می شود.

با توجه به اینکه نیاز به آهن درمدت بارداری به واسطه تشکیل سلولهای خونی در جنین دو برابر می شود و مادران بارداردیابتی دچار کاهش آهن می شوند این عارضه بر جنین و حافظه وی تاثیر منفی می گذارد.

همچنین با توجه به اینکه آهن ، سلولهای مورد نیاز برای حمل اکسیژن را میسازد در تامین اکسیژن نیز مشکل ایجاد می شود.

به طور کلی کودک در پایان 12ماهگی باید دارای حافظه ای کامل باشد اما در این گونه کودکان که مادران دیابتیدارند این تکمیل حافظه تفریبا یک سال دیرتر و پس از پایان دو سالگی انجام می پذیرد.

به همین دلیل مادران بارداری که دچار دیابت بوده و یا در زمان بارداری دچاراین عارضه می شوند باید به طور مداوم و منظم تحت نظر پزشک متخصص قرار بگیرند تااقدامات لازم در موردشان انجام پذیرد و از تشدید وضعیت جلوگیری شود

ديابت در دوران بارداري منجر به‌چاقي نوزاد پس از تولد ‌مي‌شود
يك متخصص غدد درون ريز و بيماري‌هايمتابوليسم اظهار داشت: ديابت در دوران بارداري، منجر به‌ چاقي نوزاد پس از تولدنسبت به ساير كودكان ‌مي‌شود.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا) منطقه يزد، دكتر صديقه سهيلي‌خواه در خصوص ديابت دورانحاملگي در كارگاه آموزشي ديابت در يزد گفت: تشخيص به موقع ديابت حاملگي از آن جهتاهميت دارد كه از عوارض بعدي بر مادر و جنين جلوگيري مي‌شود.

وي، نمونه‌اياز عوارض ديابت در اين دوران را افزايش سزارين در مادر و به دنيا آمدن كودكان باوزن بيش از5/4 كيلوگرم عنوان كرد.

وي افزود: كودكاني كه مادرانشان در دورانبارداري مبتلا به بيماري ديابت حاملگي بوده‌اند احتمال اين كه در آينده دچار بيماريديابت شوند، بسيار زياد است و همچنين احتمال چاق شدن اين كودكان از ساير كودكانبيشتر است.

دكتر سهيلي خواه اظهار داشت: 90 درصد مادراني كه دچار ديابتحاملگي هستند بعد از زايمان قند خون طبيعي پيدا مي‌كنند و 10 درصد بقيه افراديهستند كه دچار ديابت نوع 1 هستند.
وي تصريح كرد: ‌افرادي كه در هنگامبارداري، دچار ديابت حاملگي بوده‌اند و بعد از زايمان قندخوني طبيعي دارند، حتمالدارد در سال‌هاي آتي دچار ديابت و بيمار‌ي‌هاي قلبي و عروقي شوند لذا بايد تحت نظرپزشك متخصص هر چند وقت يك بار قند خون خود را تحت كنترل داشته باشند.

اينعضو هيات علمي مركز تحقيقات ديابت يزد اظهار داشت: ديابت حاملگي به نژاد، وزن و سنمادر بستگي دارد. سابقه‌ي فاميلي درجه اول، اضافه وزن قبل از دوران بارداري، سن بيشاز 25 سال و افرادي كه در بارداري قبلي خود نوزادي با وزن زياد داشته‌اند شرايطابتلا به ديابت حاملگي را دارند.

وي،اختلالات قاعدگي، وزن زياد در حينتولد و افرادي كه داروهاي كورتون دار مصرف مي‌كنند را مستعد ابتلا به ديابت حاملگيدانست.
دكتر سهيلي خواه در خصوص درمان ديابت حاملگي اذعان داشت: رژيمغذايي، تهيه گلوكومتر براي كنترل قند خون و مصرف انسولين با تحويز پزشك از روش‌هايدرمان اين عارضه است.
وي خاطرنشان كرد: مادراني كه دچار بيماري ديابتحاملگي هستند نبايد با ترس از افزايش قند خونشان، از خوردن غذا خودداري كنند و يابرخي از مواد غذايي را از برنامه غذايي خود حذف كنند.
وي توصيه كرد: رژيم غذايي در اين بيماران بايد تحت نظر پزشك معالج باشد و حتما 3 وعده غذايي و 3ميان وعده‌ها را داشته باشند.
عوارض دیابت حاملگی
دیابت یک بیماری متابولیکی است که به علت نقص در ترشح انسولین، عملکرد انسولین و یا هر دو می باشد و به صورت هایپرگلایسمی خود را نشان می دهد. هایپرگلایسمی مزمن سبب اختلال در کار چشم ها، کلیه ها، اعصاب، قلب و عروق خونی می شود. تقریبا” ۱۵۰ میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که در سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵ شیوع دیابت در جهان ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت. تقریبا” ۳ تا ۵ درصد حاملگی ها با عارضه دیابت مواجه می شوند. بعضی از بارداری ها در زنانی اتفاق می افتد که قبلا” به دیابت نوع ۱ و یا دیابت نوع ۲ مبتلا بوده اند. حدود ۱ تا ۶ درصد زنان هایپرگلایسمی زیاد در بارداری پیدا می کنند و مبتلا به دیابت بارداری می شوند. حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد زنان با دیابت بارداری سرانجام به دیابت نوع ۲ مبتلا می شوند.مکانیسم:حاملگی یک حالت مقاومت فیزیولوزیک به انسولین است. در تعدادی از زنان افزایش فیزیولوژیک مقاومت به انسولین یا چاقی کافی است که سبب دیابت آشکار در انها می شود. دیابت بارداری به زنانی اطلاق می شود که اولین بار دیابت آنها در حاملگی مشخص شود، گر چه دیابت آنها بعد از حاملگی ادامه نیابد. متاسفانه، خیلی از زنان دیابتیک قند خون را به طور ایده ال کنترل نمی کنند و بارداری با دیابت سبب افزایش میزان ناهنجاریهای مادرزادی، سقط، هایپرتانسیون، مرده زایی، ماکروزومی جنینی و زایمان مشکل می شود. این کاملا” مشخص نیست که کنترل قند خون در اواخر حاملگی بتواند خطر این عوارض را کاهش دهد.تبادلات قند خون مادر و جنین در حاملگی:در حاملگی به طور فیزیولوژیک، مقاومت به انسولین در بافت های بدن مادر ایجاد می شود تا احتیاجات غذایی جنین فراهم شود. عبور گلوکز از جفت به انسولین وابسته نیست، انتقال گلوکز از طریق جفت به آسانی صورت می گیرد و به غلظت گلوکز مادر بستگی دارد به طوری که قند خون بالای مادر سبب بالا رفتن قند خون جنین می شود. پانکراس جنین به علت هایپرگلایسمی تحریک می شود و توده سلولی بتا در جزایر پانکراس افزایش می یابد به طوری که پانکراس انسولین بیشتر ترشح می کند. انسولین رشد جنین را تقویت می کند یا از طریق گیرنده های انسولین یا از طریق افزایش فعالیت عامل رشد شبیه انسولین (۱-IGF).خطرات مادری دیابت:امروزه اکثر زنان با تشخیص قبلی دیابت، کنترل خوبی در قند خون دارند. معهذا حاملگی با بد تر شدن مقاومت انسولین در بافتها، تغییرات کلیوی و قلبی – عروقی، سبب تسریع در پیشرفت عوارض دیابت مثل رتینوپاتی و نفروپاتی می شود. زنان دیابتی به ایجاد فشار خون بالا در حاملگی مستعد تر هستند و استعداد بیشتر به عفونت نشان می دهد که زنان دیابتی بیشتر در خطر ایجاد پیلونفریت و عفونت های دیگری که اثرات سوء روی حاملگی دارد، می باشند. مطالعات زیادی در افراد غیر حامله نشان داده اند که کنترل شدید قند خون ممکن است سبب هایپو گلایسمی شود و این دلیلی است که بعضی از زنان از درمان پیشنهاد شده تبعیت نمی کنند. هایپوگلایسمی:برای خیلی از زنان درجات بیشتری از کنترل قند خون در حاملگی نسبت به زنان غیر حامله اعمال می شود. به همین علت زنان حامله رژیم غذایی و انسولین خود را به خوبی کنترل نمی کنند و همکاری ضعیفی دارند. اکثر دفعات هایپوگلایسمی در ۲۰ هفته اول و در زنانی که دفعات هایپوگلایسمی قبل از حاملگی داشته اند اتفاق می افتد تخمین زده می شود که برای هر یک درصد کاهش در HbA1c ، تقریبا” ۳۳ درصد میزان حملات هایپوگلایسمی افزایش می یابد. مهم این است که افراد خانواده در مورد استفاده از تزریق گلوکاگون در موارد درمان اورژانس هایپوگلایسمی شدید آموزش داده شوند.کتواسیدوز دیابتی:کتواسیدوز دیابتی در دیابت حاملگی نادر است و در کمتر از ۱ درصد حاملگی ها اتفاق می افتد که به علت کنترل شدید قند خون می باشد. گاهی اولین نشانه دیابت نوع ۱ در حاملگی با کتواسیدوز است. خطر کتواسیدوز دیابتی در تهوع و استفراغ های شدید حاملگی و عفونت افزایش می یابد. متخصصین زنان باید بدانند که درمان توکولیتیک با بتا سیمپاتومینتیک ها و کورتیکواستروئیدها سبب افزایش نیاز به انسولین می شود.رتینوپاتی:رتینوپاتی دیابتیک از عوارض دیابت نوع ۱ و۲ می باشد. در بیمارانی که قبل از ۳۰ سالگی به دیابت مبتلا می شوند و کسانی که بیش از ۲۰ سال این بیماری را دارند تقریبا” همه رتینوپاتی خواهند داشت و حدود نصف آنها، رتینوپاتی، پرولیفراتیو خواهند بود. در زنان با رتینوپاتی خفیف ۱۰ درصد شانس پیشرفت در حاملگی وجود دارد. در آنها که رتینوپاتی پرولیفراتیو دارند ۵۰ درصد شانس پیشرفت وجود دارد. هایپرتانسیون و پره اکلامپسی خطر رتینوپاتی پیشرفته را افزایش می دهند.نفروپاتی:یکی از عوارض اصلی دیابت، End Stage Renal Disease است که شامل ۴۰ درصد بیماران دیالیزی می باشد. انسیدانس دیابتیک نفروپاتی با مدت بیماری افزایش می یابد و در ۲۵ درصد دیابتی ها بعد از ۱۵ سال وجود دارد. اثر حاملگی روی دیابتیک نفروپاتی به عملکرد کلیه قبل از حاملگی بستگی دارد. در زنان با کاهش شدید GFR( میزان تصفیه گلومرولی) قبل از حاملگی خطر جدی کاهش عملکرد کلیه به طور دائم وجود دارد. بیماری کلیوی یک خطر جدی برای ایجاد هایپرتانسیون(افزایش فشار خون) در حاملگی است و هایپرتانسیون سبب کاهش عملکرد کلیوی می شود. زنان با نفروپاتی در خطر عوارض حاملگی هستند. بطوریکه انسیدانس LBW(وزن کم هنگام تولد)، پره اکلامپسی(مسمومیت بارداری)، زایمان زودرس در زنان نفروپاتی افزایش می یابد.هایپرتانسیون:در زنان دیابتیک با هایپرتانسیون مزمن، تغییرات فیزیولوژیک طبیعی فشار خون در حاملگی اتفاق می افتد ولی از BAE LINE بالاتر شروع می شود. هایپرتانسیون مزم عامل خطر برای ایجاد پره اکلامپسی است و بدتر شدن پروتئینوری و هایپرتانسیون در اواخر حاملگی ممکن است نشان دهنده ایجاد پره اکلامپسی Superimposed باشد.از نظر کلینیکی مشکل است که بتوان بین پره اکلامپسی و بدتر شدن نفروپاتی تشخیص افتراقی داد.آترواسکلروزیس:بیماری عروق بزرگ نیز یک نشانه دیابت است. هر چند انفارکتوس میوکارد(سکته فلبی) یک پدیده نادر در حاملگی دیابتیک است.نوروپاتی:نوروپاتی محیطی در اکثر بیماران دیابتیک بعد از ۱۰تا ۱۵ سال ایجاد می شود. نوروپاتی اتونومیک ممکن است سبب تاخیر در تخلیه معده شود.نوروپاتی اتونومیک سبب می شود که شخص از هایپوگلایسمسی خود مطلع نشود.عفونت:عفونت های مادر در دیابت شایع تر است.حدود ۸۰ درصد حاملگی ها در زنان با دیابت نوع ۱ حداقل یک بار به عفونت مبتلا می شوند در حالیکه ۲۵ درصد حاملگی های غیر دیابتیک به عفونت مبتلا می شوند. عفونت یک عامل خطر برای زایمان پره ترم و برای کتواسیدوز است. عفونت ادراری مزمن علاوه بر اینکه یک عامل خطر برای زایمان پره ترم است منجر به نفروپاتی هم می شود. پیلونفریت در ۴ درصد حاملگی های دیابتیک و ۱ درصد حاملگی های غیر دیابتیک اتفاق می افتد. آندو متریت بعد از زایمان و عفونت زخم هم در دیابتی ها شایع تر است.بیماریهای آندوکرینی همراه با دیابت:دیابت نوع ۱ یک بیماری اتو ایمیون است و زنان با دیابت نوع ۱ در خطر بیماریهای آندوکرینی اتوایمیون دیگر مانند بیماریهای تیروئید هستند.زایمان به طریق سزارین:دیابت مادر یک عامل خطر برای زایمان سزارین است. میزان گزارش شده سزارین در زنان دیابتیک ۲۵ تا ۸۰ درصد است. عوامل زیادی سبب افزایش میزان سزارین می شود که شامل پره ماچوریتی، ماکروزومی، عوارض دیابت مثل نفروپاتی می باشد. در مطالعه ای که در بیمارستان طالقانی در مورد پیامد حاملگی در ۵۲ حامله دیابتی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که میزان سزارین در گروه دیابت آشکار، بیشتر از GDM بود که بدلیل ماکروزومی جنین بود.(۵/۳۲ درصد).