ابجد کبیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستش :

ا=1 ب=2 ج=3 د=4 ه=5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی=10 ک=20 ل=30
م=40 ن=50 س=60ع=70 ف=80 ص=90 ق=100 ر=200 ش=300 ت=400
ث=500 خ=600 ذ=700 ض=800 ظ=900غ=1000

ابجد صغیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستش :


ا=1 ب=2 ج=3 د=4 ه=5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی=10 ک=8ل=6


م=4 ن=2 س=ساقط ع=10 ف=8 ص=6 ق=4 ر=8 ش=ساقط ت=4


ث=8خ=ساقط ذ=4 ض=8 ظ=ساقط غ=4

اسم حروف ابجد نام پسران پادشاهی در زمان قدیم بود که نام پسران او:
ابجد . هوز . حطی . کلمن . سعفص . قرشت . ثخذ . ضظغ بوده است.
ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ غ ض ظ ذ

معانی کلمات حروف ابجد

ابجد =بدان
هوز = دریاب
حطی = نیک فهم کن
کلمن= نگهدار
سعفص = فرومگذار
قرشت = داناباش
ثخذ = واقف باش
ضظغ = از پیشبدان