از لقاح تا تولد انسان + فیلم
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3
 1. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  بوكان
  26,716
  3,386
  تشکر شده : 42,713

  پیش فرض از لقاح تا تولد انسان + فیلم

  فرآیند پویایی که بواسطه آن تخم بارآور انسان یک سلولی ‏انسان 100 تریلیون سلولی می شود ‏شاید شگفت آور ترین پدیده در تمامی طبیعت باشد.

  فعلا محققین میدانند که عملکرد های روزمره ‏که در بدن یک انسان بالغ انجام داده می شود ‏در مدت آبستنی پا بر جا می شود‏ ( خیلی قبل از تولد. )

  دوران رشد قبل از تولد ‏بیشتر به عنوان زمان آماده سازی در نظر گرفته می شود ‏که در آن انسان درحال رشد ‏ساختارهای متعدد و ‏مهارت هایی را کسب می کند که ‏برای بقا بعد از تولد ضروری ھستند.

  عموما در انسان ھا دوران بارداری تقریبا 38 هفته طول می کشد ‏که از زمان لقاح، یا از حاملگی، ‏تا تولد محاسیه می شود.

  در مدت 8 هفته بعد از لقاح، ‏آن انسان در حال رشد را جنین می نامند، ‏كه معنی آن "بزرگ شدنی در داخل" است. ‏این زمانی كه دوران جنینی نامیده می شود، ‏با تشکیل سیستمھای اصلی بدن ‏مصادف می باشد.

  از زمان تکمیل 8 هفته ای تا آخر وضع حمل، ‏" انسان در حال رشد را رویان می نامند،" ‏که به معنی "اولاد زاییده نشده" می باشد. ‏در خلال این دوران، که دوران رویانی نامیده می شود. ‏بدن بزرگتر شده و سیستمهای آن شروع به کار می کنند.

  تمام سنین جنینی و رویانی در این برنامه ‏به زمان آغاز شده از زمان لقاح اشاره می کنند.

  از دیدگاه زیست شناسی، ‏"رشد انسان از لقاح شروع می شود،" ‏وقتیکه یک زن و یک مرد ‏از هر دو 23 کروموزوم خود را بواسطه ‏اپیوند سلولھای تناسلی خود ترکیب می کنند.

  سلول تناسلی یک زن را عموما "تخمک" می نامند ‏ولی کلمه صحیح آن اوسیت است.

  ‏ھمچنین، سلول تناسلی یک مرد را بیشتر افراد ‏به عنوان "اسپرم" می شناسند ‏ولی اصطلاح صحیح آن منی دانه (اسپر ما تو زون) است.

  ‏بعد از رھا شدن اوسیت تولید از تخم دان زنی در نتیجه عملی كه آن را ‏تولید اوول کردن نامیده می شود. ‏اوسیت و اسپرماتوزون ‏در داخل یکی از مجری ھای رحمی متحد می گردند، ‏كه غالبا بنام لوله فالوپ نامیده می شوند.

  ‏این مجری ھای رحمی تخم دان ھای زن را ‏به بچه دان یا رحمش متصل می کنند.

  ‏این باعث ایجاد یک جنین تک سلولی که زیگوت نامیده می شود، میگردد.، ‏كه معنی آن "جفت یا به ھم وصل شده" می باشد.

  46 کروموزوم زیگوت ‏نسخه بی نظیر ‏کامل ژنتیکی فرد جدید را نمایش می دهد. ‏این طرح کلی ‏در ملکولهای بهم پیچیده DNA قرار دارد. ‏آنها حاوی دستورالعملهای رشد ‏برای تمام بدن ھستند.

  ‏مولکل ھای DNA شبیه یک نردبان مارپیچ می باشند ‏كه آن بنام مارپیچ دوبل می شناسند. ‏پله ھای این نردبان از مولکل ھای جفتی ‏یا پایه هایی كه گوانین، ‏سیتو سائین، ایندنائین، و تایمائین می نامند،ساخته می شود.

  گوانین فقط با سیتو سائین جفت می شود، ‏و ایندنائین با تایمائین. ‏ھر سلول انسان تقریبا 3 میلیارد از ‏این جفت ھای بنیادی را دارا است.

  ‏DNA یک تک سلولی حاوی اطلاعات بسیار زیادی است ‏كه اگر این اطلاعات در بصورت کلمه آنهم ‏فقط با حرف اول نمایش داده شوند ‏به 5/1 میلیون صفح نیاز خواهیم داشت!

  ‏اگر آن را سرتاسری پخش کنیم ‏در یک سلول انسان این DNA برابر با 3/1 3 فوت ‏یا یک متر خواهد شد.

  اگر ما ھر یک از DNA در داخل 100 تریلین سلولھای فرد را، ‏می توانستیم باز کنیم، ‏طول آن به م***** از 63 میلیارد مایل می رسید. ‏این مسافت 340 برابر مسافت بین ‏زمین و خورشید است.

  تقریبا 24 تا 30 ساعت بعد از لقاح، ‏زیگوت نخستین تقسیم سلولی را ‏با استفاده از فرآیند میتوز انجام می دهد ‏یک سلول به دو قسمت، دو به چهارشنبه و به همین صورت این کار ادامه مییابد

  بعد از 24 تا 48 ساعت بعد از شروع لقاح، ‏آبستنی را می توان با شناسایی یک هورمون ‏که به آن "عامل آبستنی اولیه" می گویند آبستنی را تایید کنند.

  در مدت 3 تا 4 روز بعد از لقاح، ‏سلولهای تقسیم شونده جنین دارای یک شکل کروی می گردند. ‏و این جنین را مورولا می خوانند.

  ‏در مدّت 4 تا 5 روز، در داخل توپ سلولی حفره ای ایجاد می شود. ‏و پس از آن این جنین بلاستوسیست نامیده می شود.

  ‏سلولھایی كه در داخل بلاستوسست ھستند ‏توده داخلی سلول نامیده می شوند. ‏و رشد سر، بدن و ساخت ھای دیگر را ‏كه برای انسان در حال رشد حیاتی است را باعث می شود.

  ‏سلولھای داخل توده سلولی داخلی ‏سلولھای بنیادین نامیده می شوند چون آنها توانایی ساخت ‏بیش از 200 نوع سلول که در بدن انسان ‏هستند را تشکیل دهند.

  بعد از جابجا شدن بطرف پایین مجرای رحمی، ‏جنین ابتدایی خود را در دیوار داخلی رحم مادر ‏جاسازی می کند. ‏این عمل را القاء می نامند، كه 6 روز بعد از لقاح ‏آغاز و 10 تا 12 روز بعد از آن به پایان می رسد.

  ‏سلول ھا از جنین ر حال رشد شروع به تولید کردن ھورمون می کنند ‏که نام آن کوریونک گونادوتروفین انسانی ، یا HCG می باشد. ‏ماده ای که در اکثر آزمایشهای آبستنی شناسایی می شود.

  ‏HCG ھورمن ھای مادری را ‏برای اینکه بعد از لقاح آبستنی را ادامه دهد ‏ بسوی قطع کردن دوره قاعدگی عادی زنان متوجه می سازد. ‏سلولھایی كه پیرامون بلاستوسیست قرار گرفته اند ‏قسمتی از یک ساخت را فعال می کنند كه آن را جفت جنین (مشیمه) می نامند، ‏كه میان سیستمھای گردش خون مادر و جنینی ‏نقش واسطه را ایفا می کند.

  ‏مشیمه مادری اکسیژن، مواد مغذّی، ھورمن ھا، و داروھا را ‏به انسان در حال رشد می رساند؛ ‏ھمه مواد زائد را برطرف می کند؛ ‏و خون مادر را از مخلوط شدن با خون جنین و رویان ‏باز می دارد.

  ‏و ھمچنین این مشیمه ھورمن ھا را تولید کرده ‏و درجه حرارت بدن جنینی و رویانی را کمی بالاتر از ‏درجه حرارت بدن مادر نگاه می دارد.

  ‏این مشیمه بواسطه رگ ھای ریسمان نافی با انسان در حال رشد ‏ارتباط برقرار می کند.

  ‏توانائی ھای شیمه با دستگاه ھای مراقبت ویژه كه در بیمارستان ھای ‏امروزی یافت می شوند رقابت می کند.

  در مدّت 1 هفته، سلولھای توده داخلی سلول دو تا لایه را تشکیل می دھند ‏كه آنھا را ‏هیوبلاست و. ‏و اپی بلاست می نامند.

  ‏غشاء داخلی جنین ‏کیسه محتویات نطفه را ایجاد می کند. ‏که یکی از ساختارهایی است ‏كه مادر بواسطه آن مواد مغذّی را ‏برای جنین اوليه تامین می کند.

  ‏سلولھایی از اپی بلاست ‏پرده ای را تشکیل می دھد كه آن آمنیون می نامند ‏كه در داخل آن جنین ‏و بعد از آن تا زمان تولد ‏رویان رشد می کند.

  در مدت تقریبا 5/2 هفته، ‏اپی بلاتست 3 بافت تخصصی ‏یا طبقات سلول ابتدایی جنین ‏را تشکیل داده است ‏كه آنھا را اکتودرم ‏ایندودرم و ‏میزودرم (لایه وسطی جرثومه) می نامند.

  ‏اکتودرم ‏منشاء ساختارهای بسیاری است ‏مانند مغز، ‏نخاع، ‏عصب ھا، ‏پوست، ‏ناخن ھا، ‏و مو.

  ‏ابندودرم دستگاہ تنفس و مسیر ھاضمه ‏را ایجاد می کند، ‏نیز یخشھایی از اعضای اصلی را بوجود می آورد ‏مانند جگر ‏و لوز المعده.

  ‏مزودرم قلب، ‏کليه ھا، ‏استخوان ھا، ‏غضروفها، ‏عضلات، ‏یاخته ھای خون، ‏و ساختھای دیگر را تشکیل می دھد.

  در مدّت 3 هفته ‏مغز به 3 قسمت اصلی تقسیم می شود ‏كه آنھا را جلو مغز ‏مغز میانی ‏و عقب مغز می نامند.

  ‏رشد دستگاه ھای تنفّس و ھاضمه ھم ‏در پجریان است. در ابتدا یاخته ھای خون ‏در کیسه محتویات نطفه ظاهر می شوند، ‏رگ ھای خونی در سرتاسر ‏جنین تشکیل می شوند، ‏و قلب لوله ای پدیدار می شود.

  ‏تقریبا بلافاصله، ‏قلب با رشد سریع بزرگ شدنی ‏در خود ‏محفظه هایی را ایجاد ‏و شروع بع رشد می کند.

  ‏3 هفته و یک روز ‏بعد از لقاح ‏قلب شروع به تپیدن می کند.

  ‏دستگاه گردش خون ‏یا گروهی از اعضای مربوطه نخستین دستگاه بدن است كه ‏به حالت عملیاتی می رسد.

  بی 3 و 4 هفته ‏نقشه بدن پدیدار می شود ‏مانند مغز، ‏نخاع، ‏و قلب جنین ‏در کیسه محتویات نطفه ‏به آسانی شناخته می شود.

  ‏رشد سریع موجب پیچیدن ‏نسبتا جنین مسطح می شود. ‏این عمل شامل پیچیدن قسمتی از کیسه محتویات نطفه ‏را در داخل آستر ‏دستگاه ھاضمه ‏می گردد ‏و قفسه سینه ‏و حفره های شکمی انسان در حال رشد را ‏تشکیل می دھد.

  در مدّت 4 هفته ‏مشیمه زلالی ‏جنین را در کیسه پر از مایع احاطه می کند. ‏این مایع استرلیزه، ‏كه مائع مشیمه نامیده می شود، ‏محافظت از جنین در برابر آسیب را برعهده می گیرد.

  قلب در یک دقیقه عموماً 113 مرتبه ضربان می کند.

  ‏توجه کنید كه رنگ قلب چگونه عوض می شود و خون وارد محفظه ها ‏گردیده و آن را ترک می کند.

  ‏قبل از تولد قلب تقریبا ‏54 میلیون مرتبه ضربان می کند ‏و در کل دوره 80 ساله زندگی ‏م***** از 2/3 میلیارد مرتبه می تپد.

  بواسطه تبدیل کردن ظواھر جلو مغز، ‏وسطی مغز، ‏و عقب مغز ‏نمود سریع مغز قابل مشاهده است.

  با ظھور جوانه های دست و پا رشد عضو بالا و زیرین ‏در مدّت 4 هفته شروع می شود.

  در این مرحله پوست شفاف است ‏زیرا كه ضخامتش فقط برابر یک سلول است.

  ‏هنگامی که پوست ضخیم می شود، ‏این شفافیت را از دست خواھد داد، ‏یعنی ما فقط قابل دیدن اعضاء داخلی خواھیم شد ‏كه آنھا برای حدود یک ماه دیگر رشد می کنند.

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #1 ارسال شده در تاريخ 23rd April 2009 در ساعت 09:24

 2. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 3. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  بوكان
  26,716
  3,386
  تشکر شده : 42,713

  پیش فرض

  بین 4 و 5 هفته ‏مغز به رشد سریع خود ادامه می دھد ‏و به 5 قسمت مجزا تقسیم می شود.

  ‏سر شامل تقریبا 3/1 کل اندازه جنین می گردد.

  ‏نیمکره ھای مغزی ظاھر می شوند، ‏كه بتدریج به بزرگترین قسمت مغز تبدیل می شوند.

  ‏عملکردهایی مانند تفکر، یادگیری، ‏حافظه، گفتار، بینایی، ‏شنوایی، حرکت اختیاری، ‏و حلّ مسائل نهایتاً ‏بوسیله نیمکره ھای مغزی کنترل می شوند

  در دستگاه تنفس، ‏ریشه اساسی ششهای راست و چپ موجود اند ‏و بالآخره به ‏نای یا لوله ھوا ‏متصل خواھند شد.

  به جگر بزرگ كه نزدیک قلب د رحال ضربان قرار گرفته است ‏و شکم را پر می کند توجه کنید.

  ‏کلیه ھای دائمی در مدّت 5 هفته ظاھر می شوند

  کیسه محتویات نطفه مشتمل بر سلول ھای تولید اولیه ھستند. ‏كه آنھا را سلول ھای جنین ابتدائی می نامند. ‏در مدّت 5 هفته ‏آن سلول ھای جنین ابتدائی ‏بسوی اعضاء تولید مثل كه نزدیک ‏کلیه ھا قرار گرفته اند حرکت می کنند

  بعلاوه در مدّت 5 هفته ‏آن جنین صفحات دست را ایجاد کرده، ‏و در مدّت 5/5 هفته تشکیل غضروف آغاز می شود.

  ‏در این جا ما در 5 هفته و 6 روز صفحه دست چپ ‏و مچ دست را می بینیم.

  در مدّت 6 هفته نیمکره ھای مغزی بطور بی تناسب زود تر از ‏دیگر قسمت ھای مغز بزرگ می شوند.

  ‏جنین شروع به انجام حرکات ‏بی اختیاری و بازتابی می کند. ‏چنین حرکاتی برای ‏برای رشد عادی عصبی و عضلاتی لازم است.

  تماس با فضای دھان موجب می شود كه ‏جنین بازتابانه سرش را عقب بکشد.

  گوش بیرونی شروع به شکل گیری می کند

  در مدّت 6 هفته ‏تشکیل یاخته خون در جگر در حال انجام است كه اکنون ‏‏لنفوسیتها در آن موجود می باشند. ‏این نوع از سلولهای خونی ‏بخش عمده در حال رشد سیستم ایمنی می باشد.

  دیا فراگم، ‏عضله اصلی كه در عمل تنفس بکار می رود، ‏بطور کامل در مدّت 6 هفتگی شکل یافته است.
  بخشی از امعاء اکنون بطور موقتی در داخل ریسمان نافی ‏برآمدگی ایجاد کرده است. ‏این عمل عادی فتق فیزیولوژیک نامیده می شود، ‏برای دیگر اعضاء در حال رشد در شکم فضا سازی می کند.

  در6 هفتگی صفحات دست یک یطور ضریفی صاف می گردند.

  موج ھای مغز از6 هفته و 2 روز ضبط شده اند.

  نوک ھای سینه مدت کوتاهی قبل از رسیدن ‏به مکان نهایی در جلوی سینه. ‏در کنار بدن ضاهر می شوند.

  در مدّت 5/6 هفته، آرنج ھا متمایز می شوند، ‏انگشتان شروع به جدا شدن می کنند، ‏و حرکت دست را می توان مشاهده کرد.

  تشکیل استخوان كه آسیفیکیشن نامیده می شود،، ‏در داخل ترقوه، ‏یا چنبر شروع می شود، ‏و استخوان ھای فک بالائی و زیرین پدید می آیند.

  *-*-*-*-*-*-که در 7 هفتگی مشاھده شده است.

  ‏حالا حرکت ھای پا را می توان ھمراه ‏یک پاسخ جھشی مشاهده کرد.

  قلب 4 حفره ای تا حد زیادی کامل شده است. ‏اکنون یطور متوسط، قلب در یک دقیقه 167 مرتبه تپش می کند.

  ‏فعالیت قابل الکتریکی قلب كه در 5/7 هفتگی ضبط شده اند ‏یک الگوی موج را آشکار می کند كه ھمانند افراد بزرگسال است.

  در زن ھا، تخم دان ھا در زمان 7 هفتگی قابل شناخت می شوند.

  در مدّت 5/7 هفتگی، آن رنگ شبکیه چشم ‏بآسانی می توانند دیده شوند. و پلک ھای چشم ‏یک رشد سریع را آغاز می کنند.

  انگشتان جدا شده اند. ‏و پنجه ھا فقط در انتها با بکدبگر متصل ھستند

  حالا دست ھا می توانند به یکدیگر نزدیک شوند، ‏همینطور پا ھا هم می توانند به یکدیگر نزدیک شوند.

  ‏مفاصل زانو ھم موجود اند.

  در 8 هفتگی مغز بسیار رشد کرده است ‏و تقریبا نیمی از کل وزن بدن جنین را تشکیل می دھد.

  ‏رشد با سرعت فوق العاده ادامه می یابد.

  در مدّت 8 هفته، 75 در صد جنین ھا تسلط دست راست را ارائه می دھند. ‏باقیمانده بطور مساوی درمیان چپ دستان ‏و بدون ترجیح قسمت می گردد. ‏اینک زودهنگام ترین نشانه رقتار راست یا چپ دست بودن می باشد

  کتاب ھای درسی كه وابسته به امراض کودکان ھستند آن قابلیت را بصورت ‏ "جمع کردن" تعریف می کنند که 10 تا 12 هفته قبل از تولد ظاهر می شود. ‏بھر حال، این ھماھنگی موثر ‏بسیار قبل در محیط کم جاذبه كیسه مشیمه پر از مایع ‏نمایش داده می شود. ‏برای مغلوب ساختن نیروی جاذبه بیشتر كه بیرون از رحم قرار دارد ‏از جمع شدن نوزاد ھا جلوگیری می کند ‏فقط نبودن استحکام ضروری است.

  در این مدّت جنین ‏از لحاظ فیزیکی بیشتر فعال می شود.

  ‏حرکات ممکن است کند یا تند، ‏تکی یا تکراری، ‏بی اختیاری یا بازتابی باشند.

  ‏گردش سر، گسترش گردن، و تماس دست با صورت ‏بیشتر اتفاق می افتد.

  لمس کردن جنین موجب جستجو، ‏حرکت فک، ‏حرکات چنگ زنی ‏و اشاره کردن پنجه می گردد.

  در زمان 7 و 8 هفتگی، پلک ھای بالایی و زیرین ‏سریعا بر روی چشم می رویند و بطور جزئی باھم پیوند می خورند.

  اگرچه در شکم مادر ھیچ ھوایی وجود ندارد، ‏جنین در مدّت 8 هفته حرکات تنفس ادواری را نشان می دهد.

  تا این زمان، کلیه ھا ادرار تولید می کنند ‏که در مایع مشیمه ای آزاد می شود.

  ‏در جنین مذکر، آزمایشھای رشد ‏شروع به آزاد سازی تستسترون می کند.

  استخوان ھا، مفاصل، اعصاب، عضلات، ‏و رگ ھای خون دست و پا ‏تشابه زیادی با بزرگسالان دارد.

  در زمان 8 هفتگی اپی درم یا پوست بیرونی ‏یک عضو چند لایه ای می شود، ‏که بیشتر شفافیتش را از دست می دھد.

  ‏ابروها مانند مو که دور دهان ظاهر می گردد، رشد می کنند.

  ھشت هفته بر مدّت جنینی علامت می گذارد.

  ‏در این مدّت، جنین انسان ‏از یک تک سلولی ‏به حدود 1 موجود 1 میلیارد سلولی تبدیل شده است. ‏که در آن بیش از 4000 ساخت ھای آناتومی متمایز تشکیل گردیده است.

  ‏حالا این جنین دارای ‏بیش از 90٪ ساخت ھایی که در بزرگسالان یافت می شود می باشد.
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #2 ارسال شده در تاريخ 23rd April 2009 در ساعت 09:25

 4. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 5. Admin آواتار ها
  Admin
  مدیر کل سایت
  Jun 2008
  بوكان
  26,716
  3,386
  تشکر شده : 42,713

  پیش فرض

  مدّت رویانی تا تولد ادامه می یابد. در مدّت 9 هفته، مکیدن شست شروع می کند ‏و رویان می تواند كه مائع مشیمه را ببلعد.
  بعلاوه رویان می تواند چیزی را در بگیرد، ‏و سر را پیش و پس حرکت بدھد، ‏فک را باز و بسته بکند، زبان را حرکت دهد، آه کشد، و خود را یکشد.

  ‏گیرندهای عصبی در دھان، کف ھای دست ھا، ‏و کف پاھا می توانند تماس سبک را احساس کنند.

  ‏"در پاسخ تماس سبک با کف پا،" ‏رویان مفصل ران و زانو را خم کرده و ممکن است پنجه ھا را ببندد.

  حالا پلک ھای چشم بطور کامل بسته اند.

  در حنجره، ظاهر شدن عضروفهای صوتی ‏شروع رشد تارهای صوتی را نمایش می دهد

  در رویان ھای زنانه، مهبل قابل شناسایی است . ‏و سلول ھای تولید رشد نیافته، كه اوگونیا نامیده می شوند ‏در داخل تخم دان تکثیر می شوند.

  ‏آلات تناسلی خارجی مردانه یا زنانه ‏قابل تشخیص خواهد بود.

  رشد بسیار سریع بین 9 و 10 هفتگی ‏وزن بدن را بیش از 75% افزایش می دهد.

  در 10 هفتگی، جنبش پلک بالایی چشم ‏موجب می شود كه چشم رو به پایین حرکت کند.

  ‏رویان دھن دره می کند و بیشتر اوقات دھان را باز و بسته می کند.

  بیشتر رویان ھا شست راست را می مکند.

  ‏در داخل ریسمان نافی یخشهایی از امعاء ‏بسوی حفره شکمی باز می گرددند.

  در بیشتر استخوان ھا مرحله استخوان بندی در حال انجام است

  ناخن ھای انگشتان و ناخن ھای پنجه شروع به رشد می کنند.

  اثر انگشتهای منحصر به فرد 10 هفته بعد از لقاح ظاھر می شوند. ‏این الگوها را می توان در طول زندگی برای شناسایی بکار برد.

  تا هفته 11 ‏بینی و لب ھا بطور کامل شکل گرفته اند. ‏مانند بیشتر قسمتهای دیگر بدن، ‏ضاهر آنان در ھر مرحله از زندگی انسان ‏تغییر خواھد کرد.

  امعاء شروع به جذب کردن گلوکز و آبی که ‏که رویان بلعیده است می کنند.

  باوجود اینکه جنسیت ‏در مرحله لقاح مشخص گردیدہ، ‏آلت تناسی خارجی اکنون می توانند ‏به صورت مردانه یا زنانه ‏تشخیص داده شود.

  بین هفته 11 و 12، ‏وزن رویانی تقریبا 60٪ اضافه می شود.

  ‏هفته دوازدهم پایان یک سوم نخستین، ‏یا دوره سه ماھه آبستنی را مشخص می کند.

  گیرنده های چشایی اکنون داخل دھان را پوشانده اند.

  با تولد، گیرنده های چشایی فقط روی زبان ‏و سقف دھان باقی خواھد ماند.

  حرکت روده ای بزودی در ابتدای هفته 12 شروع می شود. ‏و تا مدّت تقریبا 6 هفته ادامه می دھد.

  ‏ماده ای اولین بار از روده بزرگ رویانی و نوزاد آزاد می شود ‏میکونیوم نام دارد. ‏این ماده از آنزیم ھای ھاضمه، ‏پروتئین ھا، و سلول ھای مرده ‏تشکیل شده است که توسط ‏مجرای ھاضمه ریخته گردیده است.

  تا هفته 12، طول اعضاء بالایی ‏تقریبا به نسیت نهایی با سايز بدن رسیده است. ‏اعضای زیرین در رسیدن به ‏تناسب ھای نھایی خود نسبتا وقت زیادی را می گیرند.

  به استثناء پشت و بالای سر، ‏بدن سراسر رویان حالا به تماس سبک پاسخ می دھد.

  تمایزات رشدی جنسی ‏برای اولین بار پدیدار می شوند. ‏بطور مثال، رویان ھای زنان نسبت به مردان ‏حرکت فک را زود زود ارائه می دھد.

  برخلاف پاسخ بازگیری كه قبل از این دیده شده، ‏تحریک نزدیک دھان حالا یک واکنش بسوی محرک ‏و باز کردن دهان را در بر دارد. ‏این پاسخ "عکس العمل غیر ارادی ظھور" نامیده می شود. ‏و آن با کمک نوزاد در پیدا کردن نوک پستان مادرش ‏بعد از تولد در زمان شیر خوردن، ‏از پستان مادر ادامه می یابد

  چون ذخائر چربی شروع به ‏پر کردن گونه ھا می کنند ‏و رشد دندانها آغاز می شود

  در هفته 15، سلول ھای اصلی تشکیل دھنده خون بوجود آمده ‏و در مغز استخوان تکثیر می شوند. ‏تشکیل بیشتر یاخته ھای خون در اینجا واقع خواھد شد.

  اگرچه حرکت در جنین از هفته 6 شروع می شود، ‏یک زن باردار حرکت رویان را ‏در خلال هفته 14 و 18 احساس می کند. ‏بطور سنتی، این رویداد را روح بخشیدن نامگذاری شده است.

  در هفته 16، روش ھائیكه مستلزم فروکردن یک سوزن ‏در شکم رویان ھستند ‏یک واکنش استرسی را ‏با رھا کردن نور آدر نالین، ‏یا نور اپی نفرین ‏در جریان خون براه می اندازد. ‏نوزادان و بزرگسالان ‏پاسخ مشابهی را در مورد روشهای حمله آمیز نمایش می دهند.

  در دستگاه تنفسی، ‏درخت قصبه الریه تقریبا کامل شده است.

  یک ماده محافظ سفید، ‏كه ورنکس کیسوسا (ماده چربی آمیز) نامیده می شود. ‏اکنون رویان را پوشانده است. ‏ورنکس پوست را در برابر ‏اثرات رنج آور مائع مشیمه ‏محافظت می کند.

  از هفته 19 حرکت رویانی، فعالیت نفس کشیدن، ‏و ضربان قلب شروع به پیروی از دوره ھای روزانه می کند ‏که نام آن ریتمهای 24 ساعتی می باشد

  در هفته 20 صدف گوش، ‏كه عضو شنیداری است، ‏در گوش داخلی ‏کاملا رشد کرده است. ‏به اندازه بزرگسالان رسیده است. ‏از حالا به بعد، ‏آن رویان ‏به تعداد زیادی از اصوات واکنش نشان می دهد.

  مو بر روی جمجمه شروع به روئیدن می کند.

  ‏ھمه لایه ھای پوست و ساخت ھا مانند فولیکولهای مو و غده ھا ی مربوطه ‏موجود اند.

  از هفته 21 تا 22 بعد از لقاح، ‏ریه ھا توانایی نفس کشیدن ھوا را بدست می آورند. ‏این را سن زیست پذیری قلمداد می کنند. ‏زیرا كه بقاء در خارج از شکم مادر ‏برای بعضی رویان ھا ممکن می شود. ‏یک سلسله طویل از پیشرفت ھای پزشکی ‏آن را برای حفظ زندگی ھای کودکانی که ‏نارس بدنبا آمده اند را ممکن می سازد.

  در هفته 24 پلک ھای چشم دوباره باز می شود ‏و آن رویان یک پاسخ چشمک جھشی را نمایش می دھد. ‏این یک عکس العمل به اصوات بلند ناگھانی، ‏بطور نمونه در رویان ھای زنان در ابتدا رشد پیدا می کند.

  چندین محققین گزارش می دھند كه در معرض صدای بلند قرار گرفتن ‏ممکن است بر روی رشد رویانی اثر منفی داشته باشد. ‏عواقب فوری ‏شامل ضربان قلب طویل و اضافی، ‏ورم کردن بیش از اندازه رویان و تغییر ھای رفتار ناگھانی می باشد. ‏عواقب دراز مدت شامل از دست دادن شنوایی می باشد.

  سرعت تنفسی رویانی ممکن است تا حد ‏44 دم و بازدم بالا رود

  در خلال دوره سه ماھه بارداری سوم، ‏رشد سریع مغز بیشتر از 50٪ انرژی استفاده شده توسط ‏رویان را تشکیل می دهد. ‏وزن مغز بین 400٪ و 500٪ اضافه می شود.

  در هفته 26 چشم ھا اشک تولید می کنند.

  ‏حدقه ھا از هفته 27 به نور واکنش نشان می دهند. ‏این پاسخ مقدار نوری که در طول حیات ‏به شبکیه چشم می رسد را تنظیم می کند

  ھمه اجزایی كه ‏برای کار کردن حس بویایی لازم است قابل استفاده می باشند. ‏مطالعه کودکان نارس ‏توانایی پیدا کردن بو را از هفته 26 بعد از لقاح ‏ظاھر می سازد.

  ‏گذاشتن چیز شیرینی در مائع مشیمه ‏سرعت بلعیدن رویان را زیاد می کند. ‏برعکس این، کاهش بلع رویانی ‏در نتیجه وارد کردن یک ماده تلخ می باشد. ‏حالات دگرگون شده صورت غالبا مشاهده می شود.

  بوسیله سلسله حرکات پای پله مانند ‏ھمانند راه رفتن، رویان پشتک می زند.

  آن رویان نسبتا کم چین دار ظاھر می شود ‏چون ذخایر اضافی چربی زیر پوست تشکیل می شود. ‏در برقرار داشتن درجه حرارت بدن و ذخیره کردن انرژی بعد از تولد ‏چربی یک وظیفه اساسی را انجام می دھد.

  در مدّت 28 هفته رویان می تواند ‏میان صدا ھای زیر و بم تمایز قائل شود.

  در هفته30، حرکات نفس کشیدن بیشتر معمول می باشد ‏در یک رویان بطور متوسط 30 تا 40٪ اوقات واقع می شوند.

  درمیان 4 ماه آخر بارداری ‏رویان برای مدتی فعالیت ھم آھنگ را نشان می دهد ‏كه بوسیله زمانهای استراحت نشان گذاری شده است. ‏این حالات رفتاری ‏پیچیدگی فزاینده سلسله عصب مرکزی را ‏منعکس می کنند.

  در مدّت تقریبا 32 هفته، ‏سلولهای تنفسی واقعی ‏یا سلولهای "باد گیر" ‏در ریه ھا شروع به رشد می کنند. ‏شکل گرفتن آنان تا 8 سال بعد از تولد ادامه خواھد داشت.

  در هفته 35 رویان دارای یک قدرت چنگ زنی محکم است.

  در معرض قرار دادن رویانی به اشیاء مختلف ‏به نظر می رسد روی ترجیحات مزه و بو بعد از تولد تاثیر داشته باشد. ‏بطور مثال، رویان ھایی كه مادر ھای ایشان انیسون، ‏ماده ای که طعم شیرین بیان دارد را مصرف کرده اند ‏علاقه خود را به شیرین بیان بعد از تولد نمایش داده اند. ‏نوزادگان كه بدون ارائه رویانی بودند انیسون را دوست نداشتند.

  آن رویان با رھا کردن مقدار خیلی زیاد ھورمنی كه استرژن نام دارد ‏رنج زایمان را آغاز می کند. ‏و بدینسان انتقال از رویان به نوزاد را شروع می کند.

  ‏رنج زایمان همراه با انقباضات قوی در رحم مادر است ‏كه منجر به وضع حمل می شود.

  از لقاح تا تولد و بعد از آن، ‏رشد انسان پویا، پیوسته، و پیچیده است. ‏اکتشاف ھای جدید درباره این عمل شگفت آور ‏بطور روزافزون اثر مهم رشد رویانی بر سلامتی مادام العمر را ‏نشان می دھد.

  ‏همانطور که درک ما درباره رشد اولیه انسان افزایش می یابد، ‏به همان صورت هم قابلیت ما برای بهبود وضعیت بهداشتی ‏در قبل و بعد از تولد هم پیشرفت خواهد کرد.
  __________________
  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]"فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  شب های دراز بی عبادت چه کنم
  طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
  گویند کریم است و گنه می بخشد
  گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...  فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
  #3 ارسال شده در تاريخ 23rd April 2009 در ساعت 09:25

 6. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


موضوعات مشابه

 1. ::.نیچه.::
  توسط ruya در انجمن ادبیات جهان
  پاسخ ها: 85
  آخرين نوشته: 26th April 2014, 19:07
 2. كرامت انسان از نگاه قرآن
  توسط secret در انجمن قرآن
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 17th June 2010, 10:58
 3. 10 فیلمی ‌که امسال می‌توانند فاتح اسکار باشند
  توسط YAMAHDI در انجمن آرشیو سینما و تئاتر
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 23rd June 2009, 00:10
 4. 10 فیلم پر فروش سال 88 چه فیلم‌هایی خواهند بود؟
  توسط shahpoor در انجمن آرشیو سینما و تئاتر
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 12th April 2009, 11:30
 5. فیلمی ‌که امسال می‌توانند فاتح اسکار باشند
  توسط YAMAHDI در انجمن آرشیو سینما و تئاتر
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 17th January 2009, 10:08

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96