فلوئور سانس و فسفر سانس:
به هر پديده فيزيكي كه در ان از طريقي به جز افزايش دماي يك ماده نور توليد شود لوميناس مي گوييم . اين پديده با ساختار اتمي ماده در ارتباط است به درستي مشخص نيست اين پديده از چه زماني براي انسان شناخته شده است اما مسلما از گذشته هاي دور نور افشاني برخي موارد در اثر حرارت آتش يا هنگام شكسته شدن سنگها توجه بشر را به خود جلب كرده است . پديده ي لومينانس به طور عموم به تابش نور توسط يك ماده گفته مي شود كه شامل دو نوع تابش باشد : 1- فلوئور سانس 2- فسفر سانس
فسفر سانس و فلوئور سانس پديده هايي هستند كه در انها يك ماده ي خاص كه به طور عام به آن فسفر گفته مي شود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئي يا غير مرئي يا عوامل خارجي مانند : ضربه خوردن . گرم شدن اين انرژي را در خود ذخيره ميكند پس آن را به صورت طيفي از امواج مرئي در طول مدت زماني منتشر مي كند اگر اين به عنوان شباهت دو پديده ي بالا باشد تفاوت آنها در اختلاف زمان بين اين دو دريافت و تابش يا به عبارت ديگر دوام تابش است . اگر زمان تحريك كمتر از ثانيه باشد اين پديده را فلوئور سانس مي ناميم و اگر بيشتر از ان باشد فسفر سانس مي ناميم . به عبارتي در فسفر سانس تحريك طولاني تر و تشعشع طولاني تر از فلوئور سانس است . اين نور افشاني سرد و رنگين است و ارتباط به سوختن اكسيداسيون يا توليد حرارت ندارد . در فلوئور سانس كه نمونه ي آن نور لامپ مهتابي يا صفحه ي تلويزيون است تابش آني است و تقريبا بلافاصله بعد از قطع نور تمام مي شود در حالي كه در فسفر سانس كه نمونه ي آن اسباب بازي ها و و سايل شب نماست ماده بعد از قطع نور نيز تا مدتي به تابش ادامه مي دهد . براي اولين بار جورج استوكس در اوايل دهه ي 1800 م دريافت در فلوريت (يك نوع سنگ) در نتيجه ي قرار گرفتن در معرض تابش نور فرا بنفش خورشيد رنگ فلوتورسنت آبي از خود نشان مي دهد . نام فلوئور سانس از كاني فلوريت الهام گرفت بر اين اساس كاني ها و موادي كه اين ويژگي را به نمايش مي گذارند فلورسنت ناميده مي شوداز بين اين مواد فلوئور سانس مي توان به روي سولفيد اشاره كرد كه در پوشش داخلي لامپ هاي مهتابي خانگي كاربرد دارد . الومينات استرافيسم از جديدترين مواد فسفر سانس است كه در تهيه ي وسايل اسباب بازي كاربرد دارد . بعضي مواقع ممكن است كه در تهيه ي وسايل اسباب بازي كاربرد دارد . بعضي مواقع ممكن است شما موادي را ببينيد كه مي درخشد ولي به انرژي احتياجي ندارند يكي از مثال ها بر روي عقربه ي ساعت هاي گران قيمت است در آنها ماده ي فسفر سانس را با يك عنصر راديو اكتيو سبك مثل راديوم مخلوط مي كنند تا تشعشع دائمي و كم شدت راديو اكتيو نقش نور شارژ كننده ي ماده ي فسفر سانس را بازي مي كند.