به نام یگانه ی بی همتا


#امین یعنی چی؟

« آمين » گفتن بعد از دعا، به معنى طلب اجابت از خداوند است.

#معني لغوي آمين چيست؟ از چه ريشه اي است؟ كلمات هم خانواده اش كدامند؟

كلمه: (آمين) جمع كلمه آم است، كه اسم فاعل از فعل (ام، يؤم) است، و ماده آن (ام) به معناى قصد كردن است
كه در آيه يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تحُِلُّواْ شَعَئرَِ اللَّهِ وَ لَا الشهَّْرَ الحَْرَامَ وَ لَا الهَْدْىَ وَ لَا الْقَلَئدَ وَ لَا ءَامِّينَ الْبَيْتَ الحَْرَامَ يَبْتَغُونَ (سوره مائده آيه 2) آمده است